Select language: en pl

  PISMA-OPINIE-DOKUMENTY

  Odpowiedź MNiSW w sprawie aktualizacji Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej (PMIB)

  piątek, 13 września 2019

  Przewodniczący RGIB wystąpił do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z pismem w sprawie aktualizacji Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej (PMIB) w kontekście możliwości wnioskowania przez  instytuty Sieci Badawczej  Łukasiewicz  o umieszczenie ich unikalnej infrastruktury na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. W przedmiotowej sprawie RGIB otrzymała odpowiedź od Podsekretarza Stanu prof. Wojciecha Maksymowicza z MNiSW.
  Załącznik: pismo MNiSW

  50% kosztów uzyskania przychodów dla naukowców z instytutów badawczych

  środa, 24 kwietnia 2019

  Przewodniczący RGIB wystąpił do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z wnioskiem, aby w trybie nowelizacji dodać w art. 116 ustęp 8 do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. lipca 2018 r. w brzmieniu: „Przepisy art. 116 ust. 7 stosuje się odpowiednio do pozostałych pracowników zatrudnionych w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art.7.1, prowadzących działalność naukową określoną w art. 4.1”. W piśmie czytamy: „Wobec faktu, że nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych oraz pracownicy naukowi instytutów badawczych wykonują zadania o takim samym charakterze, spełniając kryteria działalności naukowej, brak powodu, żeby pracownicy instytutów byli dyskryminowani poprzez inne traktowanie przez prawo podatkowe.”

  Załącznik: pismo RGIB

  Dwóch promotorów doktoratów interdyscyplinarnych?

  środa, 24 kwietnia 2019

  Rada Główna zwróciła się do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z pytaniem, czy praca doktorska obejmująca połączone dyscypliny nauki może mieć dwóch promotorów. Przed zmianami prawnymi było możliwe prowadzenie doktoratów przez dwóch promotorów z dwóch dyscyplin, odpowiadających specjalnościom doktorantów. Po zmniejszeniu liczby dyscyplin przez ich połączenie, np. inżynierii lądowej z transportem powstał problem.

  Załącznik: pismo RGIB

  W sprawie wynagrodzeń pracowników naukowych

  środa, 27 marca 2019

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski zwrócił się z prośbą do wicepremiera Jarosława Gowina o jednakowe wynagradzanie pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach badawczych oraz w innych jednostkach naukowych.

  Załącznik: pismo Przewodniczącego RGIB

  Pierwsze rozporządzenia wykonawcze do ustawy SBŁ

  czwartek, 21 marca 2019

  Rada Główna zaopiniowała projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz oraz rozporządzenia MNiSW w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania, do którego wniosła liczne uwagi.

  Załączniki: opinia w spr. statutu, opinia w spr. stanowisk z załącznikiem

  Wyłączenie instytutów badawczych spod Krajowego Zasobu Nieruchomości

  środa, 27 lutego 2019

  Przewodniczący RGIB wystąpił do Sekretarza Stanu w MNiSW - Pełnomocnika Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych Piotra Dardzińskiego o podjęcie działań, mających na celu wyłączenie instytutów badawczych z postanowień projektu z dn. 13.02.2019 r. ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Prof. Leszek Rafalski napisał, że "Instytuty badawcze powinny zachować swoje obecne nieruchomości w celu zapewnienia dalszego rozwoju" oraz wskazał przykłady wykorzystywania zajmowanych gruntów i budynków.

  Załącznik: pismo Przewodniczącego RGIB

  Projekt finansowania inwestycji oceniony przez RGIB

  środa, 02 stycznia 2019

  RGIB zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową.

  Załącznik: opinia RGIB

  Wskazanie nieścisłości w projekcie rozporządzenia

  środa, 02 stycznia 2019

  RGIB wniosła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania.

  Załącznik: opinia RGIB

  Niedoprecyzowane inwestycje

  środa, 07 listopada 2018

  Rada Główna zgłosiła do MNiSW uwagi wskazujące na niedoprecyzowania w projekcie rozporządzenia MNiSW w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową.

  Załącznik: pismo RGIB do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Mullera

  Opiniowanie zmiany zasad ewaluacji bez koniecznych analiz, symulacji i oceny skutków

  wtorek, 21 sierpnia 2018

  Rada Główna, pomimo krótkiego terminu konsultacji, oceniła projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, punktując liczne usterki merytoryczne i porządkowe. RGIB zastrzegła, że "Krótki termin konsultacji uniemożliwia Radzie Głównej Instytutów Badawczych przeprowadzenie głębokiej analizy, symulacji i oceny skutków wprowadzenia w życie tego rozporządzenia odnośnie do oceny naukowej instytutów badawczych na tle pozostałych jednostek naukowych". Rada Główna zwróciła się  do Wicepremiera Jarosława Gowina z prośbą o przedłużenie terminu przedstawienia stanowiska w sprawie tego projektu do 31 grudnia br., biorąc pod uwagę, że najbliższa ewaluacja działalności naukowej jest planowana na 2021 rok.

  Załącznik: opinia RGIB skierowana do Wicepremiera J. Gowina w dn. 16 sierpnia br.

  Czy nie za dużo danych trzeba będzie wprowadzać do POL-onu?

  wtorek, 21 sierpnia 2018

  Tę i inne wątpliwości przekazała Rada Główna w opinii do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie danych przetwarzanych w  Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

  Załącznik: Pismo RGIB wysłane do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Mullera

  RGIB na temat zmiany systemowej w ocenie publikacji naukowych

  wtorek, 21 sierpnia 2018

  16 sierpnia br. RGIB zgłosiła listę uwag do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

  Załącznik: opinia RGIB skierowana do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Mullera

  RGIB wnioskuje o uzupełnienie wykazu dyscyplin naukowych

  wtorek, 21 sierpnia 2018

  Rada Główna, po zapoznaniu się z opiniami otrzymanymi od instytutów badawczych, w ramach konsultacji  projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych wystąpiła w dn. 16 sierpnia br. z wnioskiem o uzupełnienie  wykazu dyscyplin naukowych, zawartego w tym projekcie.

  Załącznik: pismo RGIB skierowane do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Mullera

  Znaczenie orzeczenia TSUE dla instytutów badawczych w Polsce

  czwartek, 01 marca 2018

  RGIB przekazała do MNiSW opinię w sprawie  potencjalnego wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE na przepisy prawa polskiego w odniesieniu do instytutów badawczych. Sprawa dotyczy swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii i regulacji wynagrodzeń.
  Załącznik: pismo RGIB skierowane do Z-cy Dyrektora Dep. Nauki MNiSW dr Anny Wellisz

  Wdrażanie „doktoratu wdrożeniowego”

  poniedziałek, 19 lutego 2018

  RGIB wydała opinię do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Wniesione uwagi wskazują na niedostateczne przygotowanie projektu, który nie dość uściśla zasady przeprowadzania doktoratów w przedsiębiorstwach.
  Załącznik: opinia RGIB

  Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz uzgodniony przez RGIB

  środa, 24 stycznia 2018

  W dniu 23 stycznia br. przedstawiciele Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych w składzie: prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB, prof. Henryk Skarżyński – Wiceprzewodniczący RGIB spotkali się z Wicepremierem Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem. W spotkaniu uczestniczyli także Wiceminister Piotr Dardziński oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW Mateusz Gaczyński.


  Więcej…

  Projekty rozporządzeń wykonawczych do SB:Ł w opinii RGIB

  poniedziałek, 08 stycznia 2018

  Opinia RGIB  w sprawie 9 rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, na którą składają się uwagi ogólne i szczegółowe, została skierowana do Wicepremiera Jarosława Gowina. W piśmie przewodnim Rada napisała: Liczne wady zapisów przygotowanych w oderwaniu od wielopłaszczyznowej działalności podstawowej instytutów badawczych determinują wydanie przez RGIB opinii negatywnej. Transformacja instytutów badawczych w SB:Ł przy pomocy tak zaprojektowanych rozporządzeń wykonawczych miałaby negatywne skutki gospodarcze i społeczne.

  Załączniki:

  Pismo przewodnie

  Uwagi do projektów rozporządzeń wykonawczych

  Pismo Przewodniczącego RGIB do Prezesa Rady Ministrów

  środa, 03 stycznia 2018

  Przewodniczący RGIB skierował do Premiera Mateusza Morawieckiego prośbę o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, które wcześniej  nie zostały uwzględnione podczas konsultacji projektu.

  Prof. Leszek Rafalski poprosił również Prezesa Rady Ministrów o spotkanie z Prezydium RGIB w celu przedstawienia stanowiska dotyczącego przyszłości instytutów badawczych oraz uzgodnienia kierunków wspólnych działań.

   Załącznik: pismo do Premiera M. Morawieckiego

  Ocena rozporządzeń w sprawach dotyczących DUN

  poniedziałek, 27 listopada 2017

  RGIB zgłosiła uwagi do projektów rozporządzeń MNiSW: w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę oraz w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.

  Załącznik: opinia RGIB

  Pismo z MNiSW – pewna część postulowanych przez RGIB uwag do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz uwzględniona

  poniedziałek, 06 listopada 2017

  RGIB otrzymała pismo od Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Dardzińskiego informujące, że pewna część uwag Rady Głównej do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz została zaaprobowana. Obecnie trwa analiza dokumentu, który został przesłany do RGIB w dniu 2 listopada br.

  Załącznik: Pismo od Wiceministra NiSW Piotra Dardzińskiego

  Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju w sprawie zwolnień dyrektorów i.b.

  poniedziałek, 30 października 2017

  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów Jerzy Kwieciński udzielił odpowiedzi na pismo RGIB z 19 września br., w którym Rada zwróciła się do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego o powód odwołania dyrektorów instytutów badawczych: link

  Niestety w wyjaśnieniach nadesłanych z Ministerstwa nie znajdujemy odpowiedzi na argumenty naszego pisma, ani uzasadnienia aktu odwołania i stylu, w jakim przeprowadzono zwalnianie dyrektorów, a jedynie przywołanie podstaw prawnych.

  Załącznik: pismo z MRiF

  Projekt Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w opinii RGIB

  poniedziałek, 30 października 2017

  Rada Główna przesłała do Wicepremiera Jarosława Gowina liczne uwagi w sprawie projektów ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  załącznik: uwagi RGIB

  Krytyka projektu ustawy 2.0

  piątek, 06 października 2017

  W dniach 21 – 24 września br. odbyło się XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ „Solidarność” zorganizowane w Radomiu-Turnie przez  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. Uczestnicy przyjęli bardzo krytyczne stanowisko wobec projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. W podsumowaniu dokumentu napisano, ze „przedstawiony projekt ustawy nie spełni deklarowanych przez Ministra celów, a wręcz przeciwnie będzie źródłem niekorzystnych dla polskiej nauki i gospodarki rezultatów”.

  Załącznik: stanowisko XII Uniwersyteckiego Forum Związkowego NSZZ „Solidarność”

  Krytyczne uwagi o „Łukasiewiczu” w opiniach resortowych

  czwartek, 28 września 2017

  Na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl , w rubryce „Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień” (linki zaczynające się od słów: „NOWY_TEKST”) czytamy opinie ministrów nt. projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Dużo uwag krytycznych w stosunku do projektu wskazuje na negatywną ocenę projektu w konsultacjach resortowych.

  Rada Główna zwróciła się do Prezydenta RP o inicjatywę nowelizacji ustawy o instytutach badawczych

  czwartek, 21 września 2017

  W sytuacji forsowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu ustawy Sieć Badawcza: Łukasiewicz oraz masowych odwołań dyrektorów instytutów badawczych – bez podania przyczyn -  RGIB zwróciła się do Prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej polegającej na nowelizacji ustawy o instytutach badawczych. Celem tej zmiany byłoby przyjęcie zasad powoływania i odwoływania dyrektorów instytutów oraz „wprowadzenie nowego rozdziału pt. Sieć instytutów badawczych, określającego zasady tworzenia, funkcjonowania i koordynowania działalności instytutów. To proste rozwiązanie prawne dorowadziłoby do utworzenia kilku sieci instytutów: np. rolniczych, medycznych, technologicznych, powiązanych tematycznie i realizujących duże projekty strategiczne istotne dla gospodarki i bezpieczeństwa Polski.”

  Załącznik: pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy

  RGIB zwróciła się do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań przeciwko destabilizacji instytutów badawczych

  czwartek, 21 września 2017

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski zwrócił się z prośbą do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań, które - zamiast tworzenia nowej ustawy - umożliwią opracowanie prawnych rozwiązań w ustawie o instytutach badawczych. Wskazując na negatywne działania, które są od dwóch lat prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w stosunku do naszych instytutów, napisał: „Obecna sytuacja może doprowadzić do destabilizacji funkcjonowania instytutów badawczych działających głównie na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju polskiej gospodarki.”

  Załącznik: pismo do Premier Beaty Szydło

  RGIB prosi o pomoc Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

  czwartek, 21 września 2017

  „Nauka powinna być apolityczna, a wiedza kreowana w instytutach badawczych – niezależna i obiektywna.” – napisał Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski w liście do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał na prowadzone od 2 lat przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkodliwe działania oraz zwrócił się do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego o pomoc „w znalezieniu rozwiązań prawnych zapewniających stabilne funkcjonowanie instytutów badawczych, które realizują ważne prace badawcze i wdrożenia na rzecz bezpieczeństwa kraju i rozwoju gospodarki.”

  Załącznk: pismo do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego

  Prośba o podanie uzasadnienia odwołania 12 dyrektorów

  czwartek, 21 września 2017

  Rada Główna zwróciła się z prośbą do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego o podanie merytorycznego uzasadnienia odwołania 12 dyrektorów instytutów badawczych podległych Ministrowi Rozwoju.
  Zwróciła także uwagę, że "od prawie dwóch lat prowadzone są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  działania, które prowadzą do destabilizacji instytutów badawczych i w ten sposób przynoszą szkodę innowacyjności polskiej gospodarki."

  Załącznik: pismo do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego

  Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność krytycznie o Sieci Badawczej: Łukasiewicz

  poniedziałek, 04 września 2017

  KSN NSZZ Solidarność wydała negatywną opinię o projekcie ustawy o SB: Łukasiewicz świadczącą o poglądach zbieżnych ze stanowiskiem RGIB. W opinii czytamy: "...zaprezentowany projekt ustawy jest de facto projektem o NIT, w którym ujęto część postulatów środowiska instytutów badawczych, przy jednoczesnym wprowadzeniu zapisów, które pozwolą na stopniowe zrealizowanie idei NIT jako jednostki scentralizowanej, utworzonej poprzez zawłaszczenie własności instytutów badawczych".

  Załącznik: opinia KSN NSZZ Solidarność

  Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz w opinii RGIB

  poniedziałek, 28 sierpnia 2017

  Rada Główna przekazała Podsekretarzowi Stanu w MNiSW Piotrowi Dardzińskiemu negatywną opinię w sprawie projektowanej ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Projekt ten jest odnowieniem koncepcji Narodowego Instytutu Technologicznego – wycofanej pod wpływem negatywnych ocen w konsultacjach międzyresortowych i społecznych. RGIB przedstawiła argumenty przeciwko kolejnej wersji proponowanych zmian w obszarze badań i wdrożeń, jak również wypunktowała wady prawne projektu ustawy.

  Załączniki: opinia RGIB, pismo przewodnie do opinii

  6 letnich dni na konsultacje otoczenia prawnego działalności innowacyjnej!

  wtorek, 08 sierpnia 2017

  RGIB przekazała do MNiSW pismo w sprawie opiniowania projektu ustawy  o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Zdaniem Rady ten ważny i złożony dokument powinien być poddany wielostronnej analizie oraz ocenie, których nie można przeprowadzić w terminie wyznaczonym na konsultacje  –  6 dni, w dodatku w okresie urlopowym. Rozwiązania prawne odnoszące się do środowiska instytutów badawczych wymagają szerokich konsultacji z udziałem Rady Głównej Instytutów Badawczych.

  Załącznik: pismo RGIB do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Dardzińskiego
   

  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zaniepokojona projektem ustawy o NIT

  czwartek, 13 lipca 2017

  10 lipca br. w Katowicach obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Na wniosek Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, w tym Regionalnej Sekcji Nauki, jednym z punktów obrad był projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. Województwo śląskie jest drugim, po województwie mazowieckim, pod względem liczby instytutów badawczych, które mają być włączone do NIT.
  Z ramienia NSZZ Solidarność w obradach uczestniczyli dr inż. Kazimierz Siciński, dr inż. Wojciech Pillich, i dr inż. Tadeusz Giza, natomiast Radę Główną Instytutów Badawczych reprezentował dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB.


  Więcej…

  Zmiany w trybie przyznawania kategorii naukowej oraz grantów na badania

  środa, 12 lipca 2017

  Zmiany w trybie przyznania kategorii naukowej oraz grantów badawczych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowego Centrum Nauki zakłada nowelizacja ustawy dotyczącej finansowania nauki, którą Sejm uchwalił 7 lipca br.


  Więcej…

  Wystąpienie prof. Leszka Rafalskiego na posiedzeniu sejmowej Komisji

  czwartek, 22 czerwca 2017

  W dniu 21 czerwca br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży podsumowujące wydatki budżetowe. W posiedzeniu uczestniczył prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, który zabrał głos na temat niskiego wydatkowania środków z budżetu NCBR w 2016 r.

  Załącznik: Spisane wypowiedzi prof. L. Rafalskiego, prof. M. Zembali, prof. Ł. Szumowskiego oraz prof. M. Chorowskiego podczas obrad KENiM
   

  Słowa poparcia dla stanowiska Rady Głównej odnośnie NIT

  poniedziałek, 12 czerwca 2017

  Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich oraz Krajowa Unia Producentów Soków solidaryzują się z RGIB w sprawie dotyczącej projektu ustawy o utworzeniu Narodowego Instytutu Technologicznego. Oba Stowarzyszenia negują pomysł utworzenia centralistycznej struktury i pozbawienia osobowości prawnej instytutów badawczych, które mają być włączone do NIT. 

  Załączniki: opinia STOP, opinia SKUPS

  OIGD również przeciwko utworzeniu NIT

  wtorek, 30 maja 2017

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa skierowała do Piotra Dardzińskiego – Podsekretarza Stanu w MNiSW Wyższego pismo z opinią nt. projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. Prezentując swoje stanowisko, OIGD podkreśla, że „proponowane w projekcie ustawy zapisy są szczególnie niekorzystne dla współpracy instytutów badawczych z przedsiębiorstwami”.

  Załącznik: opinia OIGD

  Stowarzyszenie Producentów Betonu negatywnie o NIT

  wtorek, 30 maja 2017

  Ze stanowiskiem RGIB w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym solidaryzuje się Stowarzyszenie Producentów Betonu. Wśród wielu zagrożeń i komplikacji spowodowanych powołaniem NIT, obawy Stowarzyszenia budzi zwłaszcza pozbawienie instytutów badawczych osobowości prawnej, co negatywnie odbije się na procesie uzyskiwania certyfikatów jakości, a w konsekwencji utrudni wprowadzenie na rynek wyrobów budowlanych.

  Załącznik: pismo od Ryszarda Zająca – Prezesa SPB

  Uchwała RGNiSW w sprawie projektu ustawy o NIT

  piątek, 26 maja 2017

  Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęła uchwałę dotyczącą projektu ustawy o NIT. W treści Uchwały napisano m.in., że „arbitralna konsolidacja instytutów w jeden organizm w sposób drastyczny zakłóci realizację wykonywanych programów, projektów i zadań, Wprowadzając nieunikniony chaos organizacyjny i perturbacje formalne, a także finansowe, co może spowodować naruszenie bezpieczeństwa Państwa, w odniesieniu do projektów i zadań realizowanych w niektórych instytutach.”.

  RGNiSW postuluje wycofanie lub radykalne zmodyfikowanie projektu ustawy o  NIT.

  Załącznik: uchwała RGNiSW

   

   

  Centrum Polskiego Odlewnictwa popiera stanowisko RGIB odnośnie NIT

  piątek, 26 maja 2017

  Prof. Józef Suchy – Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Centrum Polskiego Odlewnictwa  wystosował pismo do prof. Leszka Rafalskiego – Przewodniczącego RGIB, w którym popiera stanowisko Rady Głównej w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

  Załącznik: pismo od prof. Józefa Suchego

  Kolejna krytyka projektu ustawy o NIT

  czwartek, 25 maja 2017

  Stowarzyszenie przedsiębiorców przesłało opinię dotyczącą projektu ustawy o NIT do Wicepremiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pismo zawiera także prośbę o wnikliwe przeanalizowanie wszystkich opinii środowisk naukowych i gospodarczych w sprawie tego projektu oraz rozważenie możliwości modyfikacji  proponowanej reformy.

  Załącznik: opinia PZO

  Opinia Komitetu Polityki Naukowej do projektu ustawy o NIT

  wtorek, 23 maja 2017

  KPN poddał analizie projektowaną reformę sektora instytutów badawczych i odniósł się bardzo negatywnie do zapisów projektu ustawy o NIT, pisząc m.in. „…proponowane rozwiązania nie gwarantują osiągnięcia zamierzonych celów”. Równocześnie KPN zaproponował reformę bez odbierania instytutom badawczym osobowości prawnej. Cyt. ”Komitet jest zdania, że tworząc NIT jako quasi-holdingową strukturę instytutów badawczych zachowujących osobowość prawną, można osiągnąć wszystkie, dyskutowane wyżej, cele reformy, unikając jednocześnie ogromnego ryzyka chaosu organizacyjnego w momencie tworzenia NIT oraz paraliżu funkcjonalnego, wynikającego z jego nieefektywnej struktury".

  Załączniki: Pismo przewodnie prof. Andrzeja Jajszczyka, Przewodniczącego KPN,

  Opinia KPN

  Opinia KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie NIT

  poniedziałek, 15 maja 2017

  Krajowa Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała do Podsekretarza Stanu w MNiSW opinię w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

  Załącznik: opinia KSN NSZZ „Solidarności”

  Negatywna opinia RGIB do projektu ustawy o NIT

  czwartek, 04 maja 2017

  Rada Główna skierowała do Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Dardzińskiego negatywną opinię, wraz z uzasadnieniem, do projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

  Załączniki: pismo przewodnie do opinii, opinia i uzasadnienie do projektu ustawy o NIT

   

  Szkodliwość projektowanej ustawy o NIT

  środa, 26 kwietnia 2017

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski skierował do Premier RP, Prezydenta RP, ministrów, szefów licznych instytucji i organizacji decydenckich oraz przedstawicielskich pisma, w których przedstawił ocenę projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym i zwrócił się z prośbą o wycofanie lub radykalne zmodyfikowanie tego projektu.

  Załącznik: pismo do Premier RP Beaty Szydło

  Prośba o przedłużenie o 2 tygodnie terminu przyjmowania ankiet

  poniedziałek, 13 marca 2017

  Przewodniczący RGIB wystąpił do Wicepremiera Jarosława Gowina o przedłużenie do 14 kwietnia br., terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej.

  Załącznik: pismo RGIB

  Czy będzie możliwość masowego zasilania ankiety jednostki przed terminem ewaluacji?

  czwartek, 09 marca 2017

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski wystąpił do Wicepremiera Jarosława Gowina z prośbą o zapewnienie możliwości masowego zasilenia danymi - niezbędnymi do przeprowadzenia ewaluacji - „Ankiety jednostki naukowej” – modułu w systemie POL-on.

  Załącznik: pismo RGIB

  Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zaopiniowana przez RGIB

  czwartek, 09 lutego 2017

  W opinii Rady duży potencjał naukowy instytutów badawczych powinien być wykorzystywany w kraju i za granicą, a więc uwzględniany w różnych pracach MNiSW. RGIB wskazała na pominięcie w projektowanych zapisach dot. Rady Agencji Wymiany Akademickiej przedstawiciela Rady Głównej Instytutów Badawczych.

  Załącznik: pismo skierowane do Wicepremiera J. Gowina

  WYDARZENIA

  Wicepremier Jarosław Gowin z wizytą w ŁUKASIEWICZU – INS w Puławach

  piątek, 20 września 2019

  18 września ŁUKASIEWICZ – Instytut Nowych Syntez Chemicznych gościł w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym Pana Jarosława Gowina, wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem wizyty było spotkanie Ministra z przedstawicielami świata nauki i biznesu oraz samorządu z Puław i Lublina. Rozmowy dotyczyły m.in. skuteczności transferu wiedzy do gospodarki i współpracy nauki z biznesem w celu wzmocnienia innowacyjności i rozwoju polskiej gospodarki.


  Więcej…

  Debiut RGIB na MSPO w Kielcach

  czwartek, 19 września 2019

  Rada Główna zorganizowała ekspozycję podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO i Międzynarodowych Targów Logistycznych LOGISTYKA, które odbywały się w Kielcach w dniach 3-6 września br. W stoisku targowym zatytułowanym „Z instytutami badawczymi bezpieczniej / Research Institutes make it safer” pracownicy Biura RGIB rozdawali publikację pod tym samym tytułem i foldery oraz ulotki, a także udzielali informacji na temat rozwiązań opracowanych przez instytuty badawcze, które podejmują badania i wdrożenia w obszarze bezpieczeństwa państwa oraz posiadają w swoim dorobku rozwiązania o podwójnym zastosowaniu.


  Więcej…

  RGIB partnerem naukowym KOMTECH-IMTech

  poniedziałek, 16 września 2019

  Rada Główna Instytutów Badawczych Partnerem Naukowym 20. Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu KOMTECH-IMTech organizowanej przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii.


  Więcej…

  Impact mobility rEVolution`19 z patronatem RGIB

  poniedziałek, 16 września 2019

  Rada Główna Instytutów Badawczych objeła patronatem wydarzenie Impact mobility rEVolution`19, którego istotnym elementem będzie podniesienie poziomu polskiej i regionalnej edukacji w obszarze inteligentnej mobilności, wzmocnienia stanu wiedzy oraz promocja podejmowania aktywności gospodarczej młodych naukowców.


  Więcej…

  XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna KONTECH 2019

  środa, 14 sierpnia 2019

  ŁUKASIEWICZ - Instytut Obróbki Plastycznej zaprasza do udziału w XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KONTECH 2019 pt. „Advanced forming technologies and nanostructured materials”, która odbędzie w dniach 18-20 września 2019 roku w Opalenicy.


  Więcej…

  Rada Główna Instytutów Badawczych i Poczta Polska wspierają elektromobilność

  środa, 14 sierpnia 2019

  Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z prof. Leszkiem Rafalskim, Przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych. Wywiad przeprowadziła Pani Anna Rogalińska z Portalu Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert.


  Więcej…

  Biuletyn Informacyjny RGIB, Lipiec 2019

  piątek, 02 sierpnia 2019


  Więcej…

  XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach z udziałem RGIB

  piątek, 02 sierpnia 2019

  Rada Główna Instytutów Badawczych podpisała umowę dotyczącą współpracy  z Targami Kielce podczas nadchodzącego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który będzie mieć miejsce w Kielcach w dniach 3-6 września br. 


  Więcej…

  Światowy sukces naukowców ICHTJ

  piątek, 02 sierpnia 2019

  Na początku lipca b.r. w stoczni w Rydze (Łotwa) odbyła się pierwsza w świecie  praktyczna demonstracja możliwości oczyszczania spalin z okrętowych silników diesla za pomocą nowatorskiej hybrydowej technologii łączącej w sobie napromieniowanie spalin wiązką elektronów z akceleratora z pochłanianiem zanieczyszczeń w roztworze wodnym.


  Więcej…

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  czwartek, 01 sierpnia 2019

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na swoich stronach internetowych opublikowało komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.


  Więcej…

  I posiedzenie prezydium RGIB X kadencji

  czwartek, 25 lipca 2019

  24 lipca br. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów miało miejsce spotkanie Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych nowej kadencji. Celem posiedzenia było omówienie składu i działań komisji problemowych, powołanie nowego Biura RG, dyskusja nad kierunkami działań Rady.


  Więcej…

  Poczta Polska wspólnie z Radą Główną Instytutów Badawczych na rzecz elektromobilności

  środa, 24 lipca 2019

  Poczta Polska będzie współpracować z Radą Główną Instytutów Badawczych w badaniu, wdrożeniu i eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych paliwami gazowymi (CNG i LNG). Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 23 lipca br.


  Więcej…

  Geosyntetyki w budowie dróg - GeoRoad20

  poniedziałek, 22 lipca 2019

  Instytut Badawczy Dróg i Mostów serdecznie zaprasza do uczestnictwa i zgłaszania propozycji referatów na konferencję "Geosyntetyki w budowie dróg GeoRoad20", która odbędzie się w dniach 9-10 września 2020 roku w Warszawie.


  Więcej…

  Pierwsze posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych X kadencji

  wtorek, 02 lipca 2019

  27 czerwca br. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów spotkała się po raz pierwszy w nowej kadencji Rada Główna Instytutów Badawczych. Celem posiedzenia było przede wszystkim ukonstytuowanie się Rady w nowym składzie oraz powołanie Prezydium RGIB.


  Więcej…

  Nowa Komisja Rewizyjna RGIB

  wtorek, 02 lipca 2019

  W dniu 5 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Głównej Instytutów Badawczych – pierwsze w X kadencji Rady. Celem spotkania było ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej oraz powołanie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego tej Komisji. Przewodniczenia Komisji Rewizyjnej podjęła się, wybrana jednogłośnie, dr Renata Barcikowska z Instytutu Kolejnictwa, a wiceprzewodniczącą została mgr Barbara Nocoń-Jacher z Instytutu Nafty i Gazu – PIB.
   

  XXVIII FORUM SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

  piątek, 31 maja 2019

  W dniach 27–28 maja br. w warszawskim hotelu „Novotel” odbyło  się XXVIII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych.  W obradach uczestniczyło 112 elektorów wybranych przez rady naukowe instytutów badawczych oraz goście.


  Więcej…

  XXVI Kongres Techników Polskich oraz IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

  czwartek, 30 maja 2019

  Zachęcamy do udziału w XXVI Kongresie Techników Polskich, który  - wraz z IV Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich - odbędzie się w Krakowie w dniach 13-15 czerwca 2019 r. Tegoroczny Kongres odbędzie się pod  Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja  Dudy  w  Stulecie  Odzyskania  Niepodległości,  w  ramach   Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Miło nam poinformować, że jednym z organizatorów spotkania w Krakowie jest Rada Główna Instytutów Badawczych.


  Więcej…

  Biuletyn Informacyjny RGIB, Kwiecień 2019

  środa, 22 maja 2019


  Więcej…

  Wyróżnienie dla IChTJ podczas 21 Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab

  piątek, 29 marca 2019

   

  W dniach 13 – 15 marca 2019 r. odbyły się Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Tegoroczna edycja zorganizowana została w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i zgromadziła wielu wystawców z ponad 10 krajów.


  Więcej…

  Konferencja Naukowa IPOEX 2019 „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”

  środa, 27 marca 2019

  Instytut Przemysłu Organicznego serdecznie zaprasza, do udziału w XVI edycji Konferencji Naukowej IPOEX 2019, pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”, która odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2019 r. w Ustroniu.

  Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższy Urząd Górniczy oraz Wojskową Akademię Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.


  Więcej…

  XII Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2019

  wtorek, 19 marca 2019

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® 2019, Katowice Spodek/MCK, 5 i 6 czerwca 2019 r. INTARG® to międzynarodowa promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług z wielu branż i dziedzin. W programie między innymi: konferencje i prezentacje, ocena wynalazków przez międzynarodowe jury, gala ogłoszenia wyników z nagrodami, spotkania B2B, koktajle biznesowe. Więcej o wydarzeniu w załączonej ulotce oraz na www.intarg.haller.pl


  Więcej…

  Złoci Inżynierowie z instytutów badawczych w Pałacu Prezydenckim

  piątek, 01 marca 2019

  Z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, miała miejsce uroczysta Gala podsumowująca XXV Plebiscyt Złoty Inżynier w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Miło nam poinformować, że prof. dr hab. inż. Zbigniew Śmieszek – Honorowy Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, został uhonorowany tytułem Złotego Inżyniera Ćwierćwiecza. Prof. Zbigniew Śmieszek to absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, wybitny naukowiec i menedżer, specjalista metalurg, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w latach 1975-2018, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. Za swą działalność naukową został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i towarzystw naukowych.

  Tytułem Złotego Inżyniera w kategorii nauka został odznaczony dr inż. Wiesław Krzymień – mechanik po Politechnice Warszawskiej, pasjonat techniki modelarskiej, kierownik pracowni w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Docenione osiągnięcie to eliminacja drgań w kilku modelach samolotów zaprojektowanych i produkowanych w Polsce.


  Więcej…

  Złoty medal oraz nagroda specjalna dla instytutu KOMEL na targach w Seulu

  piątek, 18 stycznia 2019

  W dniach 6 - 9 grudnia 2018 roku odbyły się Międzynarodowe Targi Wynalazczości w Seulu „Seoul International Invention Fair”. Patronatem tych targów jest Koreański Urząd Własności Intelektualnej, zaś na  arenie międzynarodowej wspierane są one przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA).


  Więcej…

  Sukces Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej na targach w Seulu

  środa, 02 stycznia 2019

   

  - Radiofarmaceutyk diagnostyczny do obrazowania infekcji, sposób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie.

  - Sposób wytwarzania węglika uranu o ziarnach sferycznych i nieregularnych jako prekursora paliwa do reaktorów nowej, IV generacji


  Więcej…

  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji

  poniedziałek, 26 listopada 2018

  15 listopada br. w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie odbyło się VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji.


  Więcej…

  biuletyn

  ksieg naukowa

  wsp

  Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój adres e-mail i zapisz się na newsletter.