Select language: en pl

  O RGIB

  Instytuty badawcze są reprezentowane przez Radę Główną Instytutów Badawczych (RGIB), która składa się z 31 przedstawicieli  wybieranych w wyborach demokratycznych co trzy lata.
  Obecnie w Polsce działalność badawczą prowadzi 115 instytutów zatrudniających ok. 40 000 pracowników. Od 2016 r. działa RGIB IX kadencji.

  Rada Główna Instytutów Badawczych  reprezentuje interesy środowiska instytutów badawczych wobec organów władzy państwowej, samorządowej, organizacji naukowych, gospodarczych i społecznych oraz środowisk opiniotwórczych. Uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Przedkłada organom władzy i administracji państwowej opinie i postulaty, podejmuje działania mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów, jak również dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki, rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców.

  RGIB współdziała z reprezentacjami innych jednostek naukowych i organizacjami pozarządowymi, m. in.: Naczelną Organizacja Techniczną, Akademią Inżynierska w Polsce,  Krajową Izbą Gospodarczą, Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i in. Prowadzi także działalność informacyjną, promocyjną i wydawniczą. Ponadto organizuje konferencje, kongresy, seminaria, szkolenia, wystawy osiągnięć instytutów oraz konferencje prasowe.

  Liczne zadania związane z działalnością i misją Rady są realizowane przez Biuro RGIB. Są to prace informacyjne, organizacyjne, redakcyjne, reprezentacyjne („PR”), administracyjne. Biuro RGIB redaguje i wydaje Biuletyn Informacyjny RGIB, współpracuje z mediami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi.