Select language: en pl

  Archiwum

  Archiwum VI kadencji

  Skład VI kadencji oraz komisji w latach 2007 - 2010

  2007

  Pismo do Wojciecha Maksymiuka, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

  Pismo do prof. dr hab. Krzysztofa Kurzydłowskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Pismo do prof. dr hab. Krzysztofa Kurzydłowskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku”.

  Pismo do Piotra Woźniaka, Ministra Gospodarki, Prezydium RGJBR zwraca się z prośbą o okazanie przez Ministerstwo Gospodarki wsparcia dla Dyrektora Instytutu Nafty i Gazu prof. Marii Ciechanowskiej.

  Pismo do prof. dr hab. Krzysztofa Kurzydłowskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. projektu rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.

  Pismo do prof. dr hab. Krzysztofa Kurzydłowskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. projektu rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej oraz uzupełnienia składu rady w trakcie kadencji.

  Pismo do prof. dr hab. Krzysztofa Kurzydłowskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uwagi do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na działalność wspierającą badania.

  Pismo do prof. dr hab. Krzysztofa Kurzydłowskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uwagi do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspierającą badania.

  Pismo do prof. dr hab. Stefana Jurgi, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. projektu rozporządzenia dotyczącego finansowania współpracy naukowej z zagranicą.

  Pismo do prof. dr hab. Krzysztofa Kurzydłowskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową.

  Pismo do Olafa Gajla, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. projektów rozporządzeń w sprawach:

  - miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

  - niezbędnych elementów sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Pismo do prof. dr hab. Krzysztofa Kurzydłowskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uwagi do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

  Pismo do Olafa Gajla, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych, w tym współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

  Pismo do Olafa Gajla, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów rozwojowych.

  Pismo do Olafa Gajla, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych, w tym współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

  Pismo do prof. dr hab. Krzysztofa Kurzydłowskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dot. projektu ustawy o państwowych instytutach naukowych.

  Pismo do Olafa Gajla, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów celowych.

  Pismo do prof. dr hab. Krzysztofa Kurzydłowskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dot. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych.

  Odpowiedz na pismo prof. dr hab. inż. Bogusława Smólskiego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dot. powoływania stałych zespołów eksperckich w 10 obszarach tematycznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Pismo do prof. dr hab. Jan Szyszko, Ministra Środowiska, dot. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

  Protest RGJBR przeciwko wprowadzeniu zmian do składu komisji konkursowej przedstawionej w projekcie rozporządzenia z dnia 11 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej zamieszczonego na stronie internetowej MNiSW.

  Pismo do Piotra Woźniaka, Ministra Gospodarki, RGJBR popiera stanowisko Ministra Transportu, pana Jerzego Polaczka, w sprawie włączenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji „PIMOT” pod nadzór Ministra Transportu.

  Pismo do Stanisław Hebda, Ministerstwo Gospodarki, dot. likwidacji Instytutu Maszyn Matematycznych.

  Pismo do prof. Michał Szulczewski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dot. spraw, które będą przedmiotem  działań RGJBR.

  Pismo do Waldemara Pawlaka, Ministra Gospodarki, wykaz problemów i propozycji, które zadaniem  RGJBR mogą w istotny sposób wpłynąć na zdecydowaną poprawę stanu innowacyjności gospodarki i zwiększenie efektywności badań naukowych w Polsce.

  Pismo do Waldemara Pawlaka, Ministra Gospodarki, analiza i opinia RGJBR dot. listu otwartego do Premiera, przekazanego do publicznej wiadomości przez PIMOT, w którym wyrażono sprzeciw na włączenie tej jednostki do Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej.

  2008

  Pismo do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Państwowych Instytutów Naukowych.

  Pismo do prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z wnioskiem o uzupełnienie składu Zespołu ds. Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki o przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych.

  Pismo do Waldemara Pawlaka, Ministra Gospodarki dotyczące pisma do prof. Kudryckiej z wnioskiem o uzupełnienie składu Zespołu ds. Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki o przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych.

  Pismo do Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego dotyczące udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, RGJBR wyraża zdziwienie tego rodzaju propozycją i stanowczo protestuje przeciwko dyskryminacji jednostek naukowych oraz reguł swobodnego wyboru instytucji reprezentujących klaster przez jego członków.

  Pismo do Andrzeja Sminowa, Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz do Wojciecha Jasińskiego, Przewodniczącego Komisji Gospodarki dotyczące ustawy o niektórych formach wspierania innowacyjności.

  Pismo do Bożenny Pisarskiej, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej RG JBR, dotyczące informacji na temat posiedzenia Zespołu ds. Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki.

  Pismo do Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące realizacji umów na projekty badawcze rozwojowe i projektu badawczego w ramach Inicjatywy Technologicznej zawartych przez Instytut Techniki i Aparatury Medycznej.

  Pismo do Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące dotacji podmiotowej na finansowanie podstawowej działalności statutowej Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG.

  Pismo do Sławomira Majmana, Dyrektora Naczelnego Zarządu Targów Warszawskich S.A. oraz Bogdana Bogdańskiego, Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dotyczące patronatu nad Międzynarodową Wystawą Wynalazków IWIS 2008.

  Pismo do Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące uczestnictwa w Polsko-Niemieckim Forum Naukowym w Lipsku.

  Pismo do Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące projektu ustawy o Agencji Badań Poznawczych.

  Pismo do Michała Kleibera, Prezesa Polskiej Akademii Nauk dotyczące udziału w Polskim Komitecie Honorowym Światowego Roku Planety Ziemi.

  Pismo do Waldemara Pawlaka, Ministra Gospodarki dotyczące konferencji „Innowacyjność polskiej gospodarki - komercjalizacja badań naukowych”.

  Pismo do Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące konferencji „Innowacyjność polskiej gospodarki - komercjalizacja badań naukowych”.

  Pismo do Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące uwag do nowelizacji ustawy o NCBR.

  Pismo do Stanisława Hebdy, Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych, Ministerstwo Gospodarki dotyczące napływających licznych uwag i zastrzeżeń dotyczących nadmiernej sprawozdawczości nakładanej przez Ministerstwo Gospodarki na nadzorowane jednostki.

  Pismo do Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące opinii do projektu Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

  Pismo do Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące dotacji podmiotowej na finansowanie podstawowej działalności statutowej Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG.

  Pismo do Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące prac nad ustawą o instytutach badawczych. Wstępna analiza skutków powoływania rady nadzorczej w instytucie badawczym.

  Pismo do Tomasza Arabskiego, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące projektu ustawy o instytutach badawczych.

  Pismo do Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące pakietu ustaw „Reforma nauki dla rozwoju Polski”.

  Pismo do Waldemara Pawlaka, Ministra Gospodarki dotyczące opinii o dokumencie wdrażającym „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”.

  Pismo do Jerzego Błażejowskiego, Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dotyczące reguł kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

  Pismo do Adama Pawłowskiego, Redaktora Naczelnego Polska Głos Wielkopolski dotyczące nierzetelności autora artykułu pt. „Płaci na młodych inżynierów”.

  Pismo do Krzysztofa Zborowskiego, Prezesa Zarządu Elektrowni Kozienice S.A. dotyczące uruchomienia współpracy pomiędzy Elektrownią Kozienice a instytutami wykonującymi prace badawczo-rozwojowe.

  2009

  Pismo do Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące projektu dokumentu „Partnerstwo dla wiedzy. Nowy model kariery akademickiej”.

  Pismo do Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na działalność statutową.

  Pismo do Waldemara Pawlaka, Ministra Gospodarki dotyczące prywatyzacji bezpośredniej jednostek badawczo-rozwojowych.

  Opinie oraz uwagi RGJBR przesłane do Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące założeń do nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

  Pismo do Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące biurokratycznych utrudnień związanych z realizacją projektów finansowanych z PO Innowacyjna Gospodarka.

  Opinie i uwagi przesłane do Adama Zdziebło, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotyczące projektu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013.

  Opinia przesłana do Jerzego Szweda, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych oraz na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców.

  Archiwum poprzednich kadencji

  Skład I - VI kadencji oraz komisji w latach 1992 - 2010

  Uchwała XII Forum Jednostek Badawczo Rozwojowych, Falenty, 23 maja 2003 r.

  Uchwała nr II XIII Forum Jednostek Badawczo-Rowojowych, 2004 r.

  Uchwała nr III XIII Forum Jednostek Badawczo-Rowojowych, 2004 r.

  Uchwała nr IV XIII Forum Jednostek Badawczo-Rowojowych, 2004 r.

  Uchwała nr V XIII Forum Jednostek Badawczo-Rowojowych, 2004 r.

  Uchwała XIV Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych, 10 czerwca 2005 r.

  Uchwała XV Forum Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Serock, 1-2 czerwca 2006 r.