Select language: en pl

  pisma - opinie - dokumenty

  Odpowiedź MNiSW w sprawie aktualizacji Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej (PMIB)

  Przewodniczący RGIB wystąpił do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z pismem w sprawie aktualizacji Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej (PMIB) w kontekście możliwości wnioskowania przez  instytuty Sieci Badawczej  Łukasiewicz  o umieszczenie ich unikalnej infrastruktury na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. W przedmiotowej sprawie RGIB otrzymała odpowiedź od Podsekretarza Stanu prof. Wojciecha Maksymowicza z MNiSW.
  Załącznik: pismo MNiSW

  50% kosztów uzyskania przychodów dla naukowców z instytutów badawczych

  Przewodniczący RGIB wystąpił do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z wnioskiem, aby w trybie nowelizacji dodać w art. 116 ustęp 8 do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. lipca 2018 r. w brzmieniu: „Przepisy art. 116 ust. 7 stosuje się odpowiednio do pozostałych pracowników zatrudnionych w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art.7.1, prowadzących działalność naukową określoną w art. 4.1”. W piśmie czytamy: „Wobec faktu, że nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych oraz pracownicy naukowi instytutów badawczych wykonują zadania o takim samym charakterze, spełniając kryteria działalności naukowej, brak powodu, żeby pracownicy instytutów byli dyskryminowani poprzez inne traktowanie przez prawo podatkowe.”

  Załącznik: pismo RGIB

  Dwóch promotorów doktoratów interdyscyplinarnych?

  Rada Główna zwróciła się do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z pytaniem, czy praca doktorska obejmująca połączone dyscypliny nauki może mieć dwóch promotorów. Przed zmianami prawnymi było możliwe prowadzenie doktoratów przez dwóch promotorów z dwóch dyscyplin, odpowiadających specjalnościom doktorantów. Po zmniejszeniu liczby dyscyplin przez ich połączenie, np. inżynierii lądowej z transportem powstał problem.

  Załącznik: pismo RGIB

  W sprawie wynagrodzeń pracowników naukowych

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski zwrócił się z prośbą do wicepremiera Jarosława Gowina o jednakowe wynagradzanie pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach badawczych oraz w innych jednostkach naukowych.

  Załącznik: pismo Przewodniczącego RGIB

  Pierwsze rozporządzenia wykonawcze do ustawy SBŁ

  Rada Główna zaopiniowała projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz oraz rozporządzenia MNiSW w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania, do którego wniosła liczne uwagi.

  Załączniki: opinia w spr. statutu, opinia w spr. stanowisk z załącznikiem

  Wyłączenie instytutów badawczych spod Krajowego Zasobu Nieruchomości

  Przewodniczący RGIB wystąpił do Sekretarza Stanu w MNiSW - Pełnomocnika Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych Piotra Dardzińskiego o podjęcie działań, mających na celu wyłączenie instytutów badawczych z postanowień projektu z dn. 13.02.2019 r. ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Prof. Leszek Rafalski napisał, że "Instytuty badawcze powinny zachować swoje obecne nieruchomości w celu zapewnienia dalszego rozwoju" oraz wskazał przykłady wykorzystywania zajmowanych gruntów i budynków.

  Załącznik: pismo Przewodniczącego RGIB

  Projekt finansowania inwestycji oceniony przez RGIB

  RGIB zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową.

  Załącznik: opinia RGIB

  Wskazanie nieścisłości w projekcie rozporządzenia

  RGIB wniosła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania.

  Załącznik: opinia RGIB

  Niedoprecyzowane inwestycje

  Rada Główna zgłosiła do MNiSW uwagi wskazujące na niedoprecyzowania w projekcie rozporządzenia MNiSW w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową.

  Załącznik: pismo RGIB do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Mullera

  Opiniowanie zmiany zasad ewaluacji bez koniecznych analiz, symulacji i oceny skutków

  Rada Główna, pomimo krótkiego terminu konsultacji, oceniła projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, punktując liczne usterki merytoryczne i porządkowe. RGIB zastrzegła, że "Krótki termin konsultacji uniemożliwia Radzie Głównej Instytutów Badawczych przeprowadzenie głębokiej analizy, symulacji i oceny skutków wprowadzenia w życie tego rozporządzenia odnośnie do oceny naukowej instytutów badawczych na tle pozostałych jednostek naukowych". Rada Główna zwróciła się  do Wicepremiera Jarosława Gowina z prośbą o przedłużenie terminu przedstawienia stanowiska w sprawie tego projektu do 31 grudnia br., biorąc pod uwagę, że najbliższa ewaluacja działalności naukowej jest planowana na 2021 rok.

  Załącznik: opinia RGIB skierowana do Wicepremiera J. Gowina w dn. 16 sierpnia br.

  Czy nie za dużo danych trzeba będzie wprowadzać do POL-onu?

  Tę i inne wątpliwości przekazała Rada Główna w opinii do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie danych przetwarzanych w  Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

  Załącznik: Pismo RGIB wysłane do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Mullera

  RGIB na temat zmiany systemowej w ocenie publikacji naukowych

  16 sierpnia br. RGIB zgłosiła listę uwag do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

  Załącznik: opinia RGIB skierowana do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Mullera

  RGIB wnioskuje o uzupełnienie wykazu dyscyplin naukowych

  Rada Główna, po zapoznaniu się z opiniami otrzymanymi od instytutów badawczych, w ramach konsultacji  projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych wystąpiła w dn. 16 sierpnia br. z wnioskiem o uzupełnienie  wykazu dyscyplin naukowych, zawartego w tym projekcie.

  Załącznik: pismo RGIB skierowane do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Mullera

  Znaczenie orzeczenia TSUE dla instytutów badawczych w Polsce

  RGIB przekazała do MNiSW opinię w sprawie  potencjalnego wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE na przepisy prawa polskiego w odniesieniu do instytutów badawczych. Sprawa dotyczy swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii i regulacji wynagrodzeń.
  Załącznik: pismo RGIB skierowane do Z-cy Dyrektora Dep. Nauki MNiSW dr Anny Wellisz

  Wdrażanie „doktoratu wdrożeniowego”

  RGIB wydała opinię do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Wniesione uwagi wskazują na niedostateczne przygotowanie projektu, który nie dość uściśla zasady przeprowadzania doktoratów w przedsiębiorstwach.
  Załącznik: opinia RGIB

  Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz uzgodniony przez RGIB

  W dniu 23 stycznia br. przedstawiciele Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych w składzie: prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB, prof. Henryk Skarżyński – Wiceprzewodniczący RGIB spotkali się z Wicepremierem Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem. W spotkaniu uczestniczyli także Wiceminister Piotr Dardziński oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW Mateusz Gaczyński.

  Więcej…

  Projekty rozporządzeń wykonawczych do SB:Ł w opinii RGIB

  Opinia RGIB  w sprawie 9 rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, na którą składają się uwagi ogólne i szczegółowe, została skierowana do Wicepremiera Jarosława Gowina. W piśmie przewodnim Rada napisała: Liczne wady zapisów przygotowanych w oderwaniu od wielopłaszczyznowej działalności podstawowej instytutów badawczych determinują wydanie przez RGIB opinii negatywnej. Transformacja instytutów badawczych w SB:Ł przy pomocy tak zaprojektowanych rozporządzeń wykonawczych miałaby negatywne skutki gospodarcze i społeczne.

  Załączniki:

  Pismo przewodnie

  Uwagi do projektów rozporządzeń wykonawczych

  Pismo Przewodniczącego RGIB do Prezesa Rady Ministrów

  Przewodniczący RGIB skierował do Premiera Mateusza Morawieckiego prośbę o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, które wcześniej  nie zostały uwzględnione podczas konsultacji projektu.

  Prof. Leszek Rafalski poprosił również Prezesa Rady Ministrów o spotkanie z Prezydium RGIB w celu przedstawienia stanowiska dotyczącego przyszłości instytutów badawczych oraz uzgodnienia kierunków wspólnych działań.

   Załącznik: pismo do Premiera M. Morawieckiego

  Ocena rozporządzeń w sprawach dotyczących DUN

  RGIB zgłosiła uwagi do projektów rozporządzeń MNiSW: w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę oraz w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.

  Załącznik: opinia RGIB

  Pismo z MNiSW – pewna część postulowanych przez RGIB uwag do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz uwzględniona

  RGIB otrzymała pismo od Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Dardzińskiego informujące, że pewna część uwag Rady Głównej do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz została zaaprobowana. Obecnie trwa analiza dokumentu, który został przesłany do RGIB w dniu 2 listopada br.

  Załącznik: Pismo od Wiceministra NiSW Piotra Dardzińskiego

  Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju w sprawie zwolnień dyrektorów i.b.

  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów Jerzy Kwieciński udzielił odpowiedzi na pismo RGIB z 19 września br., w którym Rada zwróciła się do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego o powód odwołania dyrektorów instytutów badawczych: link

  Niestety w wyjaśnieniach nadesłanych z Ministerstwa nie znajdujemy odpowiedzi na argumenty naszego pisma, ani uzasadnienia aktu odwołania i stylu, w jakim przeprowadzono zwalnianie dyrektorów, a jedynie przywołanie podstaw prawnych.

  Załącznik: pismo z MRiF

  Projekt Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w opinii RGIB

  Rada Główna przesłała do Wicepremiera Jarosława Gowina liczne uwagi w sprawie projektów ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  załącznik: uwagi RGIB

  Krytyka projektu ustawy 2.0

  W dniach 21 – 24 września br. odbyło się XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ „Solidarność” zorganizowane w Radomiu-Turnie przez  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. Uczestnicy przyjęli bardzo krytyczne stanowisko wobec projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. W podsumowaniu dokumentu napisano, ze „przedstawiony projekt ustawy nie spełni deklarowanych przez Ministra celów, a wręcz przeciwnie będzie źródłem niekorzystnych dla polskiej nauki i gospodarki rezultatów”.

  Załącznik: stanowisko XII Uniwersyteckiego Forum Związkowego NSZZ „Solidarność”

  Krytyczne uwagi o „Łukasiewiczu” w opiniach resortowych

  Na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl , w rubryce „Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień” (linki zaczynające się od słów: „NOWY_TEKST”) czytamy opinie ministrów nt. projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Dużo uwag krytycznych w stosunku do projektu wskazuje na negatywną ocenę projektu w konsultacjach resortowych.

  Rada Główna zwróciła się do Prezydenta RP o inicjatywę nowelizacji ustawy o instytutach badawczych

  W sytuacji forsowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu ustawy Sieć Badawcza: Łukasiewicz oraz masowych odwołań dyrektorów instytutów badawczych – bez podania przyczyn -  RGIB zwróciła się do Prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej polegającej na nowelizacji ustawy o instytutach badawczych. Celem tej zmiany byłoby przyjęcie zasad powoływania i odwoływania dyrektorów instytutów oraz „wprowadzenie nowego rozdziału pt. Sieć instytutów badawczych, określającego zasady tworzenia, funkcjonowania i koordynowania działalności instytutów. To proste rozwiązanie prawne dorowadziłoby do utworzenia kilku sieci instytutów: np. rolniczych, medycznych, technologicznych, powiązanych tematycznie i realizujących duże projekty strategiczne istotne dla gospodarki i bezpieczeństwa Polski.”

  Załącznik: pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy

  RGIB zwróciła się do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań przeciwko destabilizacji instytutów badawczych

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski zwrócił się z prośbą do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań, które - zamiast tworzenia nowej ustawy - umożliwią opracowanie prawnych rozwiązań w ustawie o instytutach badawczych. Wskazując na negatywne działania, które są od dwóch lat prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w stosunku do naszych instytutów, napisał: „Obecna sytuacja może doprowadzić do destabilizacji funkcjonowania instytutów badawczych działających głównie na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju polskiej gospodarki.”

  Załącznik: pismo do Premier Beaty Szydło

  RGIB prosi o pomoc Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

  „Nauka powinna być apolityczna, a wiedza kreowana w instytutach badawczych – niezależna i obiektywna.” – napisał Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski w liście do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał na prowadzone od 2 lat przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkodliwe działania oraz zwrócił się do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego o pomoc „w znalezieniu rozwiązań prawnych zapewniających stabilne funkcjonowanie instytutów badawczych, które realizują ważne prace badawcze i wdrożenia na rzecz bezpieczeństwa kraju i rozwoju gospodarki.”

  Załącznk: pismo do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego

  Prośba o podanie uzasadnienia odwołania 12 dyrektorów

  Rada Główna zwróciła się z prośbą do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego o podanie merytorycznego uzasadnienia odwołania 12 dyrektorów instytutów badawczych podległych Ministrowi Rozwoju.
  Zwróciła także uwagę, że "od prawie dwóch lat prowadzone są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  działania, które prowadzą do destabilizacji instytutów badawczych i w ten sposób przynoszą szkodę innowacyjności polskiej gospodarki."

  Załącznik: pismo do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego

  Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność krytycznie o Sieci Badawczej: Łukasiewicz

  KSN NSZZ Solidarność wydała negatywną opinię o projekcie ustawy o SB: Łukasiewicz świadczącą o poglądach zbieżnych ze stanowiskiem RGIB. W opinii czytamy: "...zaprezentowany projekt ustawy jest de facto projektem o NIT, w którym ujęto część postulatów środowiska instytutów badawczych, przy jednoczesnym wprowadzeniu zapisów, które pozwolą na stopniowe zrealizowanie idei NIT jako jednostki scentralizowanej, utworzonej poprzez zawłaszczenie własności instytutów badawczych".

  Załącznik: opinia KSN NSZZ Solidarność

  Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz w opinii RGIB

  Rada Główna przekazała Podsekretarzowi Stanu w MNiSW Piotrowi Dardzińskiemu negatywną opinię w sprawie projektowanej ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Projekt ten jest odnowieniem koncepcji Narodowego Instytutu Technologicznego – wycofanej pod wpływem negatywnych ocen w konsultacjach międzyresortowych i społecznych. RGIB przedstawiła argumenty przeciwko kolejnej wersji proponowanych zmian w obszarze badań i wdrożeń, jak również wypunktowała wady prawne projektu ustawy.

  Załączniki: opinia RGIB, pismo przewodnie do opinii

  6 letnich dni na konsultacje otoczenia prawnego działalności innowacyjnej!

  RGIB przekazała do MNiSW pismo w sprawie opiniowania projektu ustawy  o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Zdaniem Rady ten ważny i złożony dokument powinien być poddany wielostronnej analizie oraz ocenie, których nie można przeprowadzić w terminie wyznaczonym na konsultacje  –  6 dni, w dodatku w okresie urlopowym. Rozwiązania prawne odnoszące się do środowiska instytutów badawczych wymagają szerokich konsultacji z udziałem Rady Głównej Instytutów Badawczych.

  Załącznik: pismo RGIB do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Dardzińskiego
   

  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zaniepokojona projektem ustawy o NIT

  10 lipca br. w Katowicach obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Na wniosek Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, w tym Regionalnej Sekcji Nauki, jednym z punktów obrad był projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. Województwo śląskie jest drugim, po województwie mazowieckim, pod względem liczby instytutów badawczych, które mają być włączone do NIT.
  Z ramienia NSZZ Solidarność w obradach uczestniczyli dr inż. Kazimierz Siciński, dr inż. Wojciech Pillich, i dr inż. Tadeusz Giza, natomiast Radę Główną Instytutów Badawczych reprezentował dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB.

  Więcej…

  Zmiany w trybie przyznawania kategorii naukowej oraz grantów na badania

  Zmiany w trybie przyznania kategorii naukowej oraz grantów badawczych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowego Centrum Nauki zakłada nowelizacja ustawy dotyczącej finansowania nauki, którą Sejm uchwalił 7 lipca br.

  Więcej…

  Wystąpienie prof. Leszka Rafalskiego na posiedzeniu sejmowej Komisji

  W dniu 21 czerwca br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży podsumowujące wydatki budżetowe. W posiedzeniu uczestniczył prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, który zabrał głos na temat niskiego wydatkowania środków z budżetu NCBR w 2016 r.

  Załącznik: Spisane wypowiedzi prof. L. Rafalskiego, prof. M. Zembali, prof. Ł. Szumowskiego oraz prof. M. Chorowskiego podczas obrad KENiM
   

  Słowa poparcia dla stanowiska Rady Głównej odnośnie NIT

  Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich oraz Krajowa Unia Producentów Soków solidaryzują się z RGIB w sprawie dotyczącej projektu ustawy o utworzeniu Narodowego Instytutu Technologicznego. Oba Stowarzyszenia negują pomysł utworzenia centralistycznej struktury i pozbawienia osobowości prawnej instytutów badawczych, które mają być włączone do NIT. 

  Załączniki: opinia STOP, opinia SKUPS

  OIGD również przeciwko utworzeniu NIT

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa skierowała do Piotra Dardzińskiego – Podsekretarza Stanu w MNiSW Wyższego pismo z opinią nt. projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. Prezentując swoje stanowisko, OIGD podkreśla, że „proponowane w projekcie ustawy zapisy są szczególnie niekorzystne dla współpracy instytutów badawczych z przedsiębiorstwami”.

  Załącznik: opinia OIGD

  Stowarzyszenie Producentów Betonu negatywnie o NIT

  Ze stanowiskiem RGIB w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym solidaryzuje się Stowarzyszenie Producentów Betonu. Wśród wielu zagrożeń i komplikacji spowodowanych powołaniem NIT, obawy Stowarzyszenia budzi zwłaszcza pozbawienie instytutów badawczych osobowości prawnej, co negatywnie odbije się na procesie uzyskiwania certyfikatów jakości, a w konsekwencji utrudni wprowadzenie na rynek wyrobów budowlanych.

  Załącznik: pismo od Ryszarda Zająca – Prezesa SPB

  Uchwała RGNiSW w sprawie projektu ustawy o NIT

  Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęła uchwałę dotyczącą projektu ustawy o NIT. W treści Uchwały napisano m.in., że „arbitralna konsolidacja instytutów w jeden organizm w sposób drastyczny zakłóci realizację wykonywanych programów, projektów i zadań, Wprowadzając nieunikniony chaos organizacyjny i perturbacje formalne, a także finansowe, co może spowodować naruszenie bezpieczeństwa Państwa, w odniesieniu do projektów i zadań realizowanych w niektórych instytutach.”.

  RGNiSW postuluje wycofanie lub radykalne zmodyfikowanie projektu ustawy o  NIT.

  Załącznik: uchwała RGNiSW

   

   

  Centrum Polskiego Odlewnictwa popiera stanowisko RGIB odnośnie NIT

  Prof. Józef Suchy – Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Centrum Polskiego Odlewnictwa  wystosował pismo do prof. Leszka Rafalskiego – Przewodniczącego RGIB, w którym popiera stanowisko Rady Głównej w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

  Załącznik: pismo od prof. Józefa Suchego

  Kolejna krytyka projektu ustawy o NIT

  Stowarzyszenie przedsiębiorców przesłało opinię dotyczącą projektu ustawy o NIT do Wicepremiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pismo zawiera także prośbę o wnikliwe przeanalizowanie wszystkich opinii środowisk naukowych i gospodarczych w sprawie tego projektu oraz rozważenie możliwości modyfikacji  proponowanej reformy.

  Załącznik: opinia PZO

  Opinia Komitetu Polityki Naukowej do projektu ustawy o NIT

  KPN poddał analizie projektowaną reformę sektora instytutów badawczych i odniósł się bardzo negatywnie do zapisów projektu ustawy o NIT, pisząc m.in. „…proponowane rozwiązania nie gwarantują osiągnięcia zamierzonych celów”. Równocześnie KPN zaproponował reformę bez odbierania instytutom badawczym osobowości prawnej. Cyt. ”Komitet jest zdania, że tworząc NIT jako quasi-holdingową strukturę instytutów badawczych zachowujących osobowość prawną, można osiągnąć wszystkie, dyskutowane wyżej, cele reformy, unikając jednocześnie ogromnego ryzyka chaosu organizacyjnego w momencie tworzenia NIT oraz paraliżu funkcjonalnego, wynikającego z jego nieefektywnej struktury".

  Załączniki: Pismo przewodnie prof. Andrzeja Jajszczyka, Przewodniczącego KPN,

  Opinia KPN

  Opinia KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie NIT

  Krajowa Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała do Podsekretarza Stanu w MNiSW opinię w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

  Załącznik: opinia KSN NSZZ „Solidarności”

  Negatywna opinia RGIB do projektu ustawy o NIT

  Rada Główna skierowała do Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Dardzińskiego negatywną opinię, wraz z uzasadnieniem, do projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

  Załączniki: pismo przewodnie do opinii, opinia i uzasadnienie do projektu ustawy o NIT

   

  Szkodliwość projektowanej ustawy o NIT

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski skierował do Premier RP, Prezydenta RP, ministrów, szefów licznych instytucji i organizacji decydenckich oraz przedstawicielskich pisma, w których przedstawił ocenę projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym i zwrócił się z prośbą o wycofanie lub radykalne zmodyfikowanie tego projektu.

  Załącznik: pismo do Premier RP Beaty Szydło

  Prośba o przedłużenie o 2 tygodnie terminu przyjmowania ankiet

  Przewodniczący RGIB wystąpił do Wicepremiera Jarosława Gowina o przedłużenie do 14 kwietnia br., terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej.

  Załącznik: pismo RGIB

  Czy będzie możliwość masowego zasilania ankiety jednostki przed terminem ewaluacji?

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski wystąpił do Wicepremiera Jarosława Gowina z prośbą o zapewnienie możliwości masowego zasilenia danymi - niezbędnymi do przeprowadzenia ewaluacji - „Ankiety jednostki naukowej” – modułu w systemie POL-on.

  Załącznik: pismo RGIB

  Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zaopiniowana przez RGIB

  W opinii Rady duży potencjał naukowy instytutów badawczych powinien być wykorzystywany w kraju i za granicą, a więc uwzględniany w różnych pracach MNiSW. RGIB wskazała na pominięcie w projektowanych zapisach dot. Rady Agencji Wymiany Akademickiej przedstawiciela Rady Głównej Instytutów Badawczych.

  Załącznik: pismo skierowane do Wicepremiera J. Gowina

  Ustawa o instytutach badawczych podpisana przez Prezydenta RP

  Niestety, pomimo zaangażowania wielu osób wspierających RGIB, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o instytutach badawczych oraz ustawę – Prawo geologiczne i górnicze.
  Nie uznając argumentów przedstawionych przez RGIB oraz nie  przyjmując argumentacji zawartej w piśmie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, Prezydent nie zawetował ustawy, ani nie skierował jej do Trybunału Konstytucyjnego.

  Opiniowanie projektu polskiego stanowiska w sprawie FP9

  RGIB przekazała Dyrektorowi KPK Zygmuntowi Krasińskiemu opinię w sprawie dokumentu „The Polish Position Paper on Future Framework Programme”.

  Załącznik: pismo przewodnie oraz opinia

  Wystąpienie "Solidarności" do Prezydenta RP

  Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Bogusław Dołęga wystąpił do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z wnioskiem w sprawie nowelizacji ustawy o instytutach badawczych (...).

  Załącznik: pismo KSN NSZZ „Solidarność"

  Wystąpienie Przewodniczącego RGIB do Prezydenta RP

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski skierował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy prośbę o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności nowelizacji ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze  z Konstytucją lub przekazanie tej nowelizacji Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

  Załącznik: pismo do Prezydenta RP

  Minister nadał nowy statut Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – PIB

  Ograniczenie liczby członków rady naukowej PIG – PIB oraz zmiana proporcji jej składu – to najpoważniejsze zmiany jakie przewiduje nowy statut. 20 grudnia br. – w imieniu ministra środowiska – podpisał go Główny Geolog Kraju prof. Mariusz-Orion Jędrysek. Tego samego dnia dokument wszedł w życie.
  Przedstawiciele Prezydium Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, działającej jeszcze na zasadach częściowej niezależności,  protestują przeciwko narzuconemu statutowi i przestrzegają przed jego negatywnymi skutkami dla Instytutu.

  Załącznik: stanowisko Prezydium Rady Naukowej  PIG – PIB
   

  RGIB krytycznie oceniła Projekt Założeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

  RGIB skierowała do prof. Marka Kwieka - Dyrektora Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM opinię w spr. publikacji „Projekt Założeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (w ramach Programu MNiSW „Ustawa 2.0”). Rada Główna stwierdziła, że projekt jest obarczony licznymi wadami prawnymi, formalnymi i merytorycznymi.

  Załącznik: opinia RGIB

  Prośba do senatorów o wniesienie poprawek

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze jest od 19 grudnia br. procedowany w Senacie RP. Rada Główna przesłała do Marszałka Senatu RP oraz do wszystkich senatorów propozycję poprawek oraz zwróciła się z prośbą o ich uwzględnienie.

  Załączniki: list RGIB do Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, opinia Sądu Najwyższego, propozycja poprawek.

  Uwagi w sprawie pomocy publicznej i pomocy de minimis

  Rada Główna skierowała do MNiSW uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
  Załącznik: pismo RGIB

  Pisma do Wicepremierów i ministrów nadzorujących

  5 grudnia br. Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski zwrócił się do Wicepremierów – Jarosława Gowina i Mateusza Morawieckiego oraz ministrów nadzorujących instytuty badawcze o  wyrażenie negatywnego stanowiska w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych.

  Załączniki: pismo do Wicepremiera Jarosława Gowina, pismo do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego

  Negatywna opinia KRASP do poselskiego projektu ustawy

  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wydała negatywną opinię do projektu nowelizacji ustawy o instytutach badawczych, przedstawiając  krytyczne uwagi do proponowanych zmian legislacyjnych.

  Załącznik: opinia KRASP

  Sąd Najwyższy kwestionuje zgodność z konstytucją RP projektu ustawy o zm. u. o i. b.

  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf wystosowała do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu uwagi Sądu Najwyższego w sprawie poselskiego projektu ustawy o zm. u. o i.b., wykazując niezgodność z Konstytucją RP projektowanych zmian.

  Załącznik: opinia Prezes SN

  O autonomii jednostek naukowych w opinii Prezesa PAN

  22 listopada br. Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński przekazał do Kancelarii Sejmu cenną uwagę w sprawie projektu ustawy o zm. u. o instytutach badawczych pisząc: „Niezbędnym warunkiem do prowadzenia działalności naukowej jest autonomia jednostek naukowych gwarantująca obiektywizm i niezależność prac badawczych”.

  Załącznik: opinia PAN

  RGNiSW „zdecydowanie odrzuca” projekt ustawy o zm. u. o ib

  Uchwała z dn. 10 listopada br., w brzmieniu: „Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowanie odrzuca poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych z dnia 28 października br. zmieniający zasady wyłaniania władz instytutu badawczego, w szczególności eliminujący postępowanie konkursowe przy powoływaniu dyrektora”, została skierowana przez Przewodniczącego RGNiSW  prof. Jerzego Woźnickiego do zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Załącznik: pismo wraz z uchwałą

  Prośba o odrzucenie projektu ustawy w I czytaniu

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski zwrócił się do wszystkich posłanek i posłów do Sejmu RP o odrzucenie poselskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych w I czytaniu a także przesłał w załączeniu skan ustawy z 8.01.1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.

  Załącznik: pismo oraz skan ustawy z 1951 r.

  Poglądy na stopnie i tytuły naukowe

  RGIB skierowała do Wiceministra NiSW prof. Aleksandra Bobko opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw.
  Uwagi do tej opinii uzyskano od licznych instytutów badawczych, a o proponowanych zmianach Rada dyskutowała podczas posiedzenia. W piśmie Przewodniczący  RGIB pisze: "... uwagi, prezentujące poglądy przedstawicieli różnych grup instytutów - technicznych, medycznych, przyrodniczych, rolniczych, ekonomicznych i humanistycznych - powinny posłużyć jako głosy w debacie, mającej za cel wykreowanie prawa uwzgledniającego specyfikę zróżnicowanego środowiska naukowego."

  Załącznik: opinia RGIB

  Wymiana argumentów z Wiceministrem Piotrem Dardzińskim

  Rada Główna udzieliła odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Dardzińskiego z dnia 20 października br. , odnosząc się do argumentów Wiceministra oraz  wnioskując m.in. o usunięcie z dokumentu "Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" zapisów krzywdzących instytuty badawcze.
  Ponadto Przewodniczący RGIB, powołując się na obietnicę współdziałania z przedstawicielami instytutów badawczych, daną podczas konferencji w Krakowie w dn. 17 października br., zwrócił się o pilne powołanie zespołu "w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla przyszłości instytutów badawczych działających na rzecz polskiej gospodarki."

  Załączniki: pismo Wiceministra Piotra Dardzińskiego z 20.10.2016 r. , pismo RGIB z 14.11.2016 r. , odpowiedź Wiceministra Piotra Dardzińskiego z 23.11.2016 r.

  Stanowisko Solidarności wobec poselskiego projektu ustawy

  W dniu 8 listopada br. odbyło się spotkanie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksandrem Bobko.
  Na zakończenie spotkania Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”– Bogusław Dołęga przekazał list adresowany do Wicepremiera Jarosława Gowina, wnioskując o wycofanie projektu nowelizacji ustawy o instytutach badawczych.
    Załącznik: list do Premiera J. Gowina

  Ustawowa powtórka z 1951 roku?

  W związku z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski w dn. 7.11.2016 r. zwrócił się pisemnie o podjęcie działań, które doprowadzą do wycofania tego projektu, do następujących osób:
  - Prezesa i wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości,
  - Komitetu Politycznego PiS,
  - Marszałka i wicemarszałków Sejmu RP,
  - Marszałka i wicemarszałków Senatu RP,
  - Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Klubu Parlamentarnego PiS,
  - Posłów PiS,
  - Senatorów PiS.
  Pismo skierowane do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego (zał. 1) zostało przekazane do wiadomości Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
  Ponadto Przewodniczący Rady Głównej zwrócił się do posłanki Lidii Burzyńskiej, która reprezentuje grupę posłów zgłaszających ten projekt, o refleksję nad sensem proponowanych rozwiązań w warunkach gospodarki rynkowej (zał. 2)
  Wszyscy adresaci otrzymali w załączeniu kopię ustawy z 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.

  Załączniki: pismo do Marszałka Sejmu RP, pismo do Posłanki na Sejm RP Lidii Burzyńskiej

  Państwowy Instytut Geologiczny – PIB poważnie zagrożony

  Przewodniczący RGIB wystosował pismo do Ministra Środowiska, w którym – popierając argumentację zawartą w opinii Sekcji Krajowej Geologiczno-Wiertniczej NSZZ Solidarność –  zaapelował o wycofanie projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej, jako zagrażającego interesom Polski w zakresie gospodarki surowcami i rozwoju nauki. Prof. Leszek Rafalski napisał: wyrażam mój sprzeciw wobec zamiany sprawdzonej praktyki służb państwowych prowadzonych w Instytucie na agencję pod nazwą „Polska Służba Geologiczna”, o niejasnych i zatartych granicach kompetencji usługowych, biznesowych i nadzorczych – państwowych.

  Załączniki: pismo KSGW NSSZ Solidarność, pismo RGIB

  Projekt rozporządzenia ws. przyznawania kategorii jednostkom naukowym wycofany

  Wicepremier, Minister NiSW Jarosław Gowin podjął decyzję o wycofaniu projektu rozporządzenia w sprawie  przyznawania kategorii jednostkom naukowym, który skierowany był do konsultacji publicznych w czerwcu br. W nadesłanym z Ministerstwa piśmie jest także informacja o podjęciu prac nad kompleksowym przygotowaniem nowych zasad oceny jednostek naukowych. Będą one dotyczyć oceny za lata 2017-2020.

  Załącznik: pismo z MNiSW

  RGIB postuluje zaniechanie koncepcji tworzenia NIT

  Rada Główna skierowała do Premier Beaty Szydło oraz Wicepremierów: Jarosława Gowina i Mateusza Morawieckiego opinię w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której poddaje krytyce plany tworzenia Narodowego Instytutu Technologicznego oraz proponuje alternatywną koncepcję skutecznej realizacji celów wskazanych przez Rząd RP.

  Załącznik: pismo do Premier Beaty Szydło

  Biała Księga Innowacyjności

  Rada Główna wzięła udział w konsultacjach Białej Księgi Innowacyjności, która jest - jak donosi MNiSW - punktem wyjścia do prac nad horyzontalną "dużą ustawą" - w odróżnieniu od tzw. "małej ustawy o innowacyjności", która obecnie jest już przedmiotem prac rządowych. Efektem tych reform ma być całościowy system wsparcia działalności innowacyjnej.

  Załącznik: opinia RGIB

  Porządki w stypendiach

  Rada Główna wniosła uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.

  Załącznik: opinia RGIB

  Doktorat, habilitacja i nadanie tytułu profesora

  Rada zaopiniowała projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

  Załącznik: opinia RGIB

  Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

  RGIB przesłała do Wicepremiera Jarosława Gowina uwagi do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

  Załącznik: opinia RGIB

  W sprawach przyznawania kategorii i przyznawania środków z NCBR i NCN

  RGIB skierowała do Wicepremiera Jarosława Gowina opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki.

  Załącznik: opinia RGIB

  Nowe zasady przyznawania środków na DUN

  Rada Główna zaopiniowała projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.

  Załącznik: opinia RGIB

  Centrum Onkologii uniknęło podziału

  Ministerstwo Zdrowia poinformowało Przewodniczącego RGIB, że prace polegające na wydzieleniu z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach „nie zostały ponownie wszczęte”. Stanowisko Ministra Zdrowia jest zgodne z opinią RGIB na ten temat, w której czytamy: „nie należy tworzyć podziałów instytutu badawczego i doprowadzać do rozproszenia jego potencjału. Zachowanie Instytutu Onkologii – w jego dotychczasowej strukturze i przy zachowaniu integralności finansowej oraz intensyfikacji wspólnych działań naukowych – jest warunkiem koniecznym sprostania przez Instytut wyzwaniom cywilizacyjnym przyszłości dla dobra polskiej onkologii, a jednocześnie dla dobra pacjentów.”

  Załącznik: pismo Ministerstwa Zdrowia

  Senat uchwalił ustawę o zm. u. o instytutach badawczych

  W dniu 9 czerwca br. Senat zajmował się ustawą o instytutach badawczych. Senatorem sprawozdawcą był prof. Jan Żaryn, który przedstawił przebieg prac nad tą ustawą w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Stenogram wypowiedzi Senatora J. Żaryna – w załączeniu.
  W czasie obrad Senator Piotr Wach złożył wniosek o całkowite odrzucenie ustawy. Za odrzuceniem głosowało 27 senatorów, przeciwko odrzuceniu – 56. Senat przyjął wyłącznie jedną poprawkę pozwalającą wyznaczenie do pełnienia obowiązków dyrektora innej osoby niż zastępcy dyrektora.

  Załącznik: zapis stenograficzny wystąpienia Senatora prof. Jana Żaryna

  Komisja senacka rozpatrzyła ustawę dotyczącą i.b.

  2 czerwca br. senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druk senacki nr 181, druki sejmowe nr 292, 483 i 483-A). W posiedzeniu wzięli udział Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski oraz prof. Krzysztof Kochanek z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

  Wreszcie w Parlamencie RP została podjęta merytoryczna dyskusja nad zasadami funkcjonowania państwowych instytutów badawczych. W dyskusji udział wzięli senatorowie: prof. Kazimierz Wiatr, prof. Jan Żaryn, prof. Piotr Wach a także Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski.

  Więcej…

  Poprawki RGIB przekazane do Senatu RP

  Przewodniczący RGIB prof. L. Rafalski przekazał Senatorom senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu poprawki Rady Głównej IB (w wersji skróconej oraz pełnej – z uzasadnieniami) do ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych  - druk senacki nr 181, a następnie   zwrócił się do Senatorów PiS o poparcie stanowiska Rady.

  Więcej…

  Projekt ustawy uchwalony przez Sejm i skierowany do Senatu

  W dniu 19 maja br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zostały rozpatrzone poprawki do ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druki 292 i 483) zgłoszone podczas drugiego czytania.
  Zgłoszonych zostało 7 poprawek, w tym 6 przez KP Nowoczesna i jedna poprawka przez KP PiS. Poprawki zgłoszone przez KP Nowoczesna zostały odrzucone przez Komisję. Poprawka zgłoszona przez PiS dotyczyła objęcia niektórymi przepisami ustawy o instytutach badawczych wybranych jednostek nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości. Poprawka ta została przyjęta.

  Więcej…

  Oferta 30 instytutów badawczych dla Towarzystwa Fraunhofer

  Środowisko instytutów badawczych żywo zareagowało na zaproszenie MNiSW do składania ofert w zakresie współpracy z Towarzystwem Fraunhofer w zakresie bezpieczeństwa, obronności oraz przemysłu stalowego. 30 instytutów badawczych zaproponowało zakresy problemowe oraz konkretne tematy potencjalnej współpracy z Fraunhoferem. RGIB przekazała je Dyrektor Dep. Nauki MNiSW Magdalenie Maciejewskiej.

  Załącznik: pismo przewodnie do oferty

  Zamieszanie wokół poselskiego projektu – druku 292

  12 maja br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wystąpił o rozważenie możliwości zmiany stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych – druk 292 i objęcia nowelizacją wszystkich instytutów badawczych.

  Więcej…

  KENiM przyjęła poprawki Podkomisji nadzwyczajnej

  W dniu 10 maja br. sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła poprawki przegłosowane 12 kwietnia 2016 r. przez  Podkomisję nadzwyczajną do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych.

  Więcej…

  NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego przeciwko poselskiemu projektowi ustawy o ib

  W dniu 26 kwietnia br. Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność przyjęło stanowisko w sprawie  instytutów badawczych, odwołując się do rządowego Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i wyrażając krytyczny stosunek do poselskiego projektu ustawy.

  Załącznik: stanowisko "Solidarności" Regionu Śl.-D.

  Istotna dla ib zmiana w projekcie ustawy

  Rada Główna zaproponowała zmianę w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw dotyczącą ustawy o instytutach badawczych (obowiązującej obecnie).

  Załącznik: opinia RGIB

  Badania z udziałem ludzi – zalecenia Rady NCN

  Przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński zwrócił się do prof. Leszka Rafalskiego z prośbą o przekazanie instytutom badawczym zaleceń Rady NCN i zachęcenie do powoływania w nich komisji do spraw etyki badań naukowych.  Komisje te  mogłyby wydawać opinie w sprawie badań, w których planuje się jakiekolwiek oddziaływanie na ludzi.

  Załączniki:
  pismo od prof. Michała Karońskiego – Przewodniczącego Rady NCN,
  zalecenia Rady NCN dotyczące badań z udziałem ludzi


   

  Podkomisja do spraw rozpatrzenia projektu ustawy dotyczącej ib ograniczyła ten projekt wyłącznie do PIB

  W dniu 12 kwietnia odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych – druk nr 292 z dn. 18 lutego 2016 r.

  Więcej…

  Sekcja Krajowa Geologiczno-Wiertnicza NSZZ „Solidarność” popiera stanowisko Organizacji Zakładowej NSZZ „S” w PIG-PIB

  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB zwróciła się o wsparcie do Przewodniczącego Sekcji Krajowej Geologiczno-Wiertniczej NSZZ „Solidarność”, przekazując również dokument „Sprostowanie”. Przewodniczący SK G-W Ryszard Habryn wystosował list do członków Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

  Załączniki: pismo oraz „Sprostowanie” OZ NSZZ „Solidarność”, pismo Przewodniczącego SK G-W do KENiM

  Minister Krzysztof Szczerski docenił naszą publikację

  Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, dziękując za publikację "Jakie działania mają najważniejszy wpływ na rozwój badań i wdrożeń w Polsce?", napisał, że "zamieszczone w tym wydawnictwie informacje i rozważania są cennym źródłem wiedzy (...)" oraz "publikacja będzie stanowić wartościowy materiał poszerzający wiedzę urzędników Kancelarii Prezydenta RP".

  Załącznik: pismo od min. Krzysztofa Szczerskiego

  Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

  RGIB przekazała wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu uwagi do projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, dziękując nam za aktywny udział w procesie konsultacji publicznych, zaplanowano konferencję uzgodnieniową tego projektu z uwagi na dużą liczbę zgłoszonych uwag.

  Załącznik: opinia RGIB

  Opinia RGIB nt. nagród za osiągnięcia naukowe

  RGIB zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, wskazując pewne niejasności i wątpliwości interpretacyjne oraz proponując właściwsze regulacje dotyczące rekomendacji kandydatów do nagrody.

  Załącznik: opinia RGIB

  Pierwsze czytanie projektu ustawy i dyskusje

  W dniu 30 marca na sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczychdruk nr 292 z dn. 18 lutego 2016 r. Z ramienia RGIB w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: prof. Leszek Rafalski - Przewodniczący RGIB, prof. Marian Szczerek – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wicedyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji,  prof. Jerzy Sobczak – Dyrektor Instytutu Odlewnictwa oraz dr Andrzej Krueger – Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”.

  Więcej…

  Projektowanie warunków innowacyjności

  RGIB przekazała Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

  Załącznik: opinia RGIB

  Prawie stuletni i wybitny Instytut postuluje wycofanie projektu ustawy

  Prof. dr hab. Marek Narkiewicz, w imieniu Prezydium RN Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, skierował do Przewodniczącego RGIB stanowisko, w którym postuluje wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ib i rozpoczęcie prac nad kompleksowymi rozwiązaniami poprawiającymi funkcjonowanie i podnoszącymi efektywność działań instytutów badawczych, w tym przede wszystkim państwowych instytutów badawczych pełniących rolę służb państwowych. Takim instytutem jest PIG-PIB, utworzony decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. - najstarszy polski instytut naukowy o zasięgu ogólnokrajowym, który na mocy ustawy Prawo geologiczne i górnicze pełni funkcję państwowej służby geologicznej, a na mocy ustawy Prawo wodne - także funkcję państwowej służby hydrogeologicznej.

  Załącznik: pismo RN PIG-PIB

  Sposób na utrudnienia biurokratyczne

  RGIB – po konsultacjach z instytutami badawczymi - skierowała do Wicepremiera Jarosława Gowina wykaz zapisów, które stanowią utrudnienia biurokratyczne w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej. Zaproponowaliśmy także sposób wyeliminowania tych utrudnień.

  Załącznik: pismo RGIB oraz zestawienie problemów i proponowanych rozwiązań

  Dwoje posłów wycofało poparcie dla projektu ustawy

  Pani Poseł Ewa Tomaszewska oraz pan Poseł Włodzimierz Bernacki - członek Prezydium Klubu Parlamentarnego PiS wycofali swoje poparcie dla projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych.

  Załącznik: pisma posłów do Marszałka Sejmu RP (źródło - www.sejm.gov.pl)

  Listy do posłów na Sejm RP

  W dniach 15-16 marca br. Przewodniczący RGIB wystosował pisma do posłów na Sejm RP - wnioskodawców poselskiego projektu ustawy, w tym do Posła dr hab. Krzysztofa Szulowskiego, prosząc o "wycofanie się z poparcia projektu (...) oraz wspieranie takich rozwiązań ustawowych, które będą sprzyjały zwiększeniu konkurencyjności instytutów badawczych na arenie międzynarodowej.

  Załącznik: pismo RGIB

  Przewodniczący RN ITME oraz Dyrektor ITME wystąpili do Marszałka Sejmu w sprawie poselskiego projektu ustawy

  Przewodniczący Rady Naukowej  Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych prof. Jacek Jagielski i Dyrektor ITME Ireneusz Marciniak zwrócili się do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego z prośbą „o staranne przeanalizowanie proponowanej nowelizacji, a zwłaszcza o uruchomienie procesu konsultacji proponowanych zmian w ustawie”.

  Załącznik: pismo ITME

  Rada Naukowa NCBJ wnioskuje o wycofanie poselskiego projektu ustawy

  W stanowisku Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych, udostępnionym przez Przewodniczącego RN NCBJ  prof. dr hab. Tomasza Matulewicza, w sprawie poselskiego projektu ustawy o zm. ust. o i. b. czytamy, że "proponowane zmiany wpłyną niekorzystnie na poziom naukowy badań i prac innowacyjnych prowadzonych w instytutach badawczych".

  Załącznik: stanowisko RN NCBJ

  RGIB apeluje do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów nadzorujących

  Przewodniczący RGIB wystosował listy do ministrów resortowych z apelem o negatywne opiniowanie poselskiego projektu ustawy.  Prośba do Wicepremiera Morawieckiego w tej sprawie ma również kontekst Rady ds. Innowacyjności.

  Załącznik: pismo do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego

  RGIB prosi Premier RP o negatywną opinię w sprawie projektu poselskiego ustawy

  Przewodniczący RGIB zwrócił się do Premier RP Beaty Szydło z prośbą o wydanie negatywnej opinii w sprawie poselskiego projektu oraz z wnioskiem o rozpoczęcie nowelizacji ustawy o instytutach badawczych przy współpracy z RGIB.

  Załącznik: pismo do Premier Beaty Szydło

  KSN NSZZ "Solidarność", jednomyślnie z RGIB, przeciwko poselskiemu projektowi ustawy

  Przewodniczący KSN NSZZ "Solidarność" oraz KSN NSZZ "Solidarność" Instytutów Badawczych wystąpili do Przewodniczącego KP PiS o "jak najszybsze wycofanie obecnego projektu ustawy i rozpoczęcie prac, które kompleksowo wprowadzą rozwiązania (...) mające na celu jak najlepsze wykorzystanie potencjału instytutów badawczych (...).

  Załącznik: list "Solidarności"

  Prośba skierowana do Wicepremiera Jarosława Gowina

  Przewodniczący RGIB zwrócił się do Wicepremiera Jarosława Gowina o poparcie negatywnego stanowiska Rady wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych.

  Załącznik: pismo RGIB

  Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie noweli ustawy o ib

  RGIB wystosowała do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, ze skierowaniem do wiadomości Przewodniczącego KP PiS prof. Ryszarda Terleckiego, pismo w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych. Przewodniczący RGIB zwrócił się z prośbą o konsultowanie prac nowelizacyjnych z Radą.

  Załącznik: pismo RGIB

  Konkurencyjność międzynarodowa polskiej nauki i przedsiębiorstw

  RGIB przekazała Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi propozycje kierunków działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w skali międzynarodowej.

  Załączniki: pismo przewodnie, kierunki działań

  Konsultacje zmiany Prawa zamówień publicznych

  RGIB zaopiniowała Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw, którego konsultacje rozpoczęła konferencja uzgodnieniowa w dniach 11-12 lutego br. Ministerstwo Rozwoju nie odniosło się jeszcze do naszych uwag, ponieważ trwają prace nad redakcją nowego tekstu projektu.

  Załącznik: uwagi RGIB do projektu ustawy o zmianie ustawy PZP

  Minister Sportu i Turystyki dziękuje za gratulacje

  Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki przesłał na ręce prof. Leszka Rafalskiego podziękowanie za złożone gratulacje.

  Załącznik: podziękowanie od Ministra Sportu i Turystyki

  List z podziękowaniem od nowego Prezesa PSL

  Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował RGIB za gratulacje w związku z wyborem na lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego.

  Załącznik: podziękowanie od Prezesa PSL

  Podziękowanie od Prezesa PIS – Jarosława Kaczyńskiego

  Przewodniczący RGIB, prof. Leszek Rafalski otrzymał od Prezesa Jarosława Kaczyńskiego podziękowanie za przesłany list gratulacyjny z okazji zwycięstwa partii „Prawo i Sprawiedliwość” w wyborach parlamentarnych.

  Załącznik: podziękowanie od Prezesa PiS, list gratulacyjny RGIB

  Podziękowanie od minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej

  Prof. Leszek Rafalski - Przewodniczący RGIB otrzymał podziękowanie za współpracę od prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej - dotychczasowej minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Załącznik: pismo od prof. L. Kolarskiej-Bobińskiej

  MNiSW wniosło uwagi do projektu MF dot. VAT

  Podsekretarz Stanu w MNiSW dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz skierowała uwagi do Podsekretarza Stanu w MF Jarosława Nenemana w sprawie sposobu naliczania VAT.
  Sekretarz Stanu w MNiSW Marek Ratajczak podziękował instytutom badawczym oraz RGIB za opiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

  Załączniki:

  uwagi do MF,

  podziękowanie dla RGIB

   

  NON PROFIT NADAL NIESŁUSZNIE KWESTIONOWANE

  RGIB wystosowała pismo do Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego wykazujące, że instytuty badawcze są organizacjami typu non profit, co wynika z ustawy o instytutach badawczych i co potwierdza załączone stanowisko MNiSW. Pismo jest odpowiedzią na odmowę przez MG wpisu do statutu instytutu badawczego postanowienia o tym, że ib jest organizacją non profit.

  Załączniki:
  pismo RGIB
  pismo MNiSW z 2011 r.

  List do Ministra Zdrowia w sprawie podziału Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

  Rada Główna Instytutów Badawcych skierowała do Ministra Zdrowia, prof. Mariana Zembali pismo z prośbą o zaniechanie inicjatywy podziału Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

  Załącznik: pismo do Ministra Zdrowia

  JEDNOSTKI NAUKOWE PARTNERAMI, A NIE PODWYKONAWCAMI W POIR

  RGIB zwróciła się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego o pomoc w ustanowieniu zasad umożliwiających szeroki udział polskim jednostkom naukowym w POIR, który jest przewidziany jako główne źródło finansowania badań stosowanych.
  Załącznik: pismo do prof. L. Kolarskiej-Bobińskiej, Minister NiSW

  MNiSW informuje o terminie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2016

  Od dnia 15 września w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2016.

  Źródło informacji: strona internetowa MNiSW

  Termin wniosku na dotacje statutową

  Przewodniczący RGIB wystąpił do Sekretarza Stanu w MNiSW M. Ratajczaka z prośbą o podanie terminu składania wniosku na dotację statutową.

  Załącznik: pismo w tej sprawie

  Przeszkody otwartego dostępu

  RGIB, w uzupełnieniu wcześniej zgłaszanych uwag do „Kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce”, zaopiniowała ostatnią wersję projektu tego dokumentu.

  Załącznik: opinia RGIB

  Odpowiedź MNiSW na nasze pismo w sprawie jednostek kategorii C

  Sekretarz Stanu w MNiSW prof. Marek Ratajczak wyjaśnia na czym polegają ograniczenia w dostępie instytutów kategorii C do konkursów NCBR.

  Załączniki: odpowiedź MNiSW na pismo RGIB

  Jednostki kategorii C bez szans w MG i PARP?

  Dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia MG odpowiedziała na list RGIB skierowany do Wicepremiera J. Piechocińskiego, nie odnosząc się do argumentacji Rady dotyczącej przeszkód w podejmowania działań naprawczych i restrukturyzacyjnych.

  Załączniki: odpowiedź MG na wystąpienie RGIB
   

  Odpowiedź na naszą opinię na temat POIR

  Podsekretarz Stanu w MIR Iwona Wendel - Przewodnicząca Komitetu Monitorującego POIR odniosła się bardzo ogólnie do opinii RGIB.

  Załącznik: pismo z MIR, opinia RGIB

  Odpowiedź MNiSW w sprawie niekomercyjnych badań klinicznych

  Wiceminister Włodzisław Duch udzielił odpowiedzi na wniosek RGIB, wskazując na programy NCBR, w ramach których niekomercyjne badania kliniczne mogą być finansowane. Czy taka ścieżka pozwoli osiągnąć cele, o których mowa w naszym piśmie?

  Załączniki: pismo MNiSW, wniosek RGIB

  RGIB poddała ocenie projekt kategoryzacji jednostek naukowych

  Na podstawie licznych uwag do projektu Rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, zgłoszonych przez instytuty badawcze, Rada Główna sporządziła opinię i przekazała ją do Minister NiSW w trybie konsultacji społecznych.

  Załączniki: pismo oraz uwagi do projektu kategoryzacji

  Jednostki naukowe podwykonawcami w projektach POIR?

  Rada Główna poddała ocenie rozwiązania zaproponowane przez Komitet Monitorujący POIR i wystąpiła do Przewodniczącej Komitetu, Iwony Wendel z opinią, w której wskazuje na możliwość osłabienia innowacyjności i potencjału jednostek naukowych oraz niewłaściwego wykorzystania funduszy POIR. RGIB proponuje wprowadzenie odpowiednich zmian.

  Załącznik: opinia RGIB

  Niekonsekwencja w sprawie ścieżki naprawczej instytutów kategorii C

  RGIB wystosowała pisma do Minister NiSW oraz Wicepremiera i Ministra Gospodarki w sprawie instytutów kategorii C, które zostały wykluczone - regulacjami przyjętymi przez NCBR oraz PARP - z możliwości pozyskiwania środków w drodze konkursów. Przepisy uczestnictwa w konkursach pozostają w sprzeczności z realizacją programu naprawczego najsłabszych jednostek naukowych.

  Załączniki: pismo do Minister L. Kolarskiej-Bobińskiej, pismo do Wicepremiera J. Piechocińskiego

  Częściowy sukces w sprawie wynagrodzeń

  W odpowiedzi na wniosek KRAB, któremu poparcia udzieliła Rada Główna (publikacja poniżej, z datą 29 maja br.), MNiSW podwyższyło progi dodatkowych wynagrodzeń dla zespołów naukowych aktywnych w programach badawczych UE.

  Załącznik: pismo w tej sprawie

  System Informacji o Nauce POL-on wymaga poprawy

  Rada zwróciła się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego o spowodowanie ułatwień we wprowadzaniu danych do Systemu POL-on.

  Załącznik: pismo w tej sprawie

  Opinia RGIB na temat działalności upowszechniającej naukę

  RGIB zapoznała się i przesłała swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółówych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.

  Załącznik: opinia

  NCN dyskryminuje część jednostek naukowych wprowadzając regulamin niezgodny z prawem

  Rada wykazała bezprawność regulaminu wewnętrznego Centrum, który godzi w równouprawnienie jednostek naukowych w dostępie do środków na badania naukowe oraz narusza zasady porządku prawnego. Pismo RGIB jest odpowiedzią na wyjaśnienia NCN, które nie odniosły się do istoty problemu (wcześniejsza korespondencja opublikowana poniżej).

  Załącznik: Pismo RGIB do NCN

  Problem z finansowaniem niekomercyjnych badań klinicznych

  RGIB przesłała do prof. Leny Kolarskiej – Bobińskiej – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o uruchomienie przez MNiSW ścieżek finansowania niekomercyjnych badań klinicznych.

  Załącznik: wniosek RGIB

  NCN odniósł się do zarzutu dyskryminacji instytutów badawczych

  Dyrektor NCN odpowiedział na pismo RGIB z 27 kwietnia dotyczące zasad finansowania wynagrodzeń w projektach NCN. Dyrektor Zbigniew Błocki – na podstawie analizy przeprowadzonej w dziale prawnym  – uważa zarzuty RGIB za bezzasadne.

  Załączniki: odpowiedź NCN na pismo RGIB

  Zbyt niskie środki finansowe na wsparcie grup badawczych

  RGIB zaopiniowała projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, popierając jednocześnie stanowisko Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB).

  Załączniki: opinia RGIB, stanowisko KRAB

  Projekt PZP poddany pod ocenę

  RGIB przesłała do wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych uwagi do projektu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  Załącznik: opinia RGIB

  System Informacji o Nauce niespójny z systemem POL-on

  RGIB zaopiniowała projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

  Załącznik: opinia RGIB

  Będzie wsparcie uczestnictwa bez zmian w regulacjach unijnych

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski otrzymał odpowiedź od prof. Włodzisława Ducha, Podsekretarza Stanu w MNiSW na pismo RGIB z dnia 21 kwietnia br. w sprawie systemu wynagrodzeń pracowników instytutów badawczych w Programie Horyzont 2020.

  Załącznik: pismo z MNiSW

  Odpowiedź z MG na list RGIB dotyczący projektu rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy finansowej na centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach POIR

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki - Ilona Antoniszyn – Klik przesłała do Przewodniczącego RGIB list, w którym ustosunkowała się do przesłanych przez Radę Główną uwag.

  Załącznik: pismo z MG

  Nierównoprawność jednostek naukowych w ubieganiu się o środki NCN niezgodna z ustawą o zfn

  RGIB stanowczo sprzeciwia się dyskryminowaniu instytutów badawczych przez wprowadzenie nowych zasad finansowania wynagrodzeń w projektach, które podaje Załącznik nr 4 do "Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych (...)".

  Załącznik: pismo RGIB do dyrektora NCN prof. Zbigniewa Błockiego

  Konsultowanie przez RGIB czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

  RGIB przekazała do Minister NiSW L. Kolarskiej - Bobińskiej uwagi do rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

  Załącznik: opinia RGIB

  Niespójność prawa w sprawie wynagrodzeń barierą polskiego uczestnictwa w Horyzoncie 2020

  RGIB prosi prof. Włodzisława Ducha, Podsekretarza Stanu w MNiSW o podjęcie działań w sprawie wynagrodzeń w Horyzoncie 2020.

  Załącznik: list RGIB

  Odpowiedź GUS na uwagi RGIB

  Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Grażyna Marciniak udzieliła wyjaśnień w sprawie uwag otrzymanych od RGIB.
  Załącznik: pismo GUS

  Podziękowania od Ministra Olgierda Dziekońskiego

  Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński złożył podziękowanie Przewodniczącemu RGIB za czynny udział w konsultacjach postulatów dotyczących innowacyjności polskiej gospodarki, które wykorzystano w przygotowaniach prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.

  Załącznik: Pismo z KPRP

  Odpowiedź RGIB w sprawie UZP

  W odpowiedzi na list Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, RGIB skierowała do Urzędu "Propozycję działań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w odniesieniu do przygotowywania i upowszechniania przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień.

  Załączniki: List UZP, Pismo RGIB, Propozycja zmian

  Rada skierowała opinię do Prezesa GUS Janusza Witkowskiego

  Opinia RGIB w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

  Załącznik: Opinia RGIB

  Uwagi RGIB do projektu „Postulatów zmian zwiększających innowacyjność polskiej gospodarki”

  RGIB przesłała do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego  uwagi do projektu postulatów służących zwiększeniu innowacyjności polskiej gospodarki i podniesieniu jej konkurencyjności.

  Załącznik: pismo RGIB

  Finansowanie przedsiębiorcom centrów naukowo-przemysłowych to niebezpieczeństwo dublowania laboratoriów

  RGIB wystosowała list do Wicepremiera Janusza Piechocińskiego w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy finansowej na centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

  Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu ws. VAT

  W dniu 3 marca br. na posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, kierowanej przez Senatora Kazimierza Kleinę był dyskutowany projekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  Więcej…

  Cała nadzieja na dobrą ustawę o VAT w Senacie RP

  Prof. Leszek Rafalski, Przewodniczący RGIB skierował list do Senatorów RP, zwracając się z prośbą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczących funkcjonowania jednostek naukowych.
  List
  Załączniki: nr 1, nr 2

  RGIB prosi o wsparcie Prezesa PSL

  Przewodniczący RGIB zwrócił się do Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego o niepopieranie projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych.

  Pismo

  Premier RP ponownie poproszona o spotkanie z Prezydium RGIB

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski ponowił prośbę o spotkanie Premier Ewy Kopacz z Prezydium Rady zanim Rząd przyjmie stanowisko w sprawie zmiany ustawy o instytutach badawczych.

  Pismo do Premier RP Ewy Kopacz

  Szkodliwe zmiany w VAT

  RGIB wystąpiła przeciwko projektowanym zmianom ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych pismami skierowanymi do:
  - prof. Leny Kolarskiej – Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  - Mateusza Szczurka, Ministra Finansów,
  - Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki,
  - Władysława Kosiniaka – Kamysza,  Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

  Do pism dołączono szczegółowe uwagi
  Pismo do min. L. Kolarskiej-Bobińskiej
  Uwagi szczegółowe

  Zmiany VAT jednak bez naszej opinii

  Ministerstwo Finansów nie przesunęło terminu konsultacji społecznych, o czym dowiadujemy się z odpowiedzi na nasze (poniżej zamieszczone) pismo.

  załącznik: Odpowiedź MF

  Ministerstwo Finansów nie konsultuje aktów prawnych z naszym środowiskiem

  Przewodniczący RGIB - prof. Leszek Rafalski przesłał na ręce Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Cichonia pismo w sprawie włączenia Rady Głównej do konsultacji społecznych.

  Załącznik: pismo do MF

   

  Uwagi RGIB do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki

  RGIB przesłała do Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki  Grażyny Henclewskiej uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszu innowacyjności.

  Załącznik: pismo RGIB

   

  Potencjał instytutów a ich niska reprezentatywność w gremiach decyzyjnych MNiSW

  RGIB przedłożyła Premier RP Ewie Kopacz, Wicepremierowi RP, Ministrowi Gospodarki Januszowi Piechocińskiemu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lenie Kolarskiej-Bobińskiej oraz innym przedstawicielom Rządu  Raport opracowany przez Index  Copernicus pt. "Wkład instytutów badawczych w osiągnięcia polskiej nauki, a reprezentacja przedstawicieli instytutów w organach doradczych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego".

  List do Minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej
  List do Ministra Janusza Piechocińskiego
  Raport Index Copernicus

  Błędne tłumaczenie normy szkodzi certyfikacji

  Rada ponownie wystąpiła do PCA w sprawie wykładni normy PN-EN ISO/IEC 17065:2012

  załącznik: Pismo RGIB

  Opinia RGIB na temat KNOW

  20 października br. RGIB zaopiniowała projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

  załącznik: Opinia

  Uwagi RGIB do projektu rozporządzenia MNiSW

  Uwagi RGIB do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

  RGIB zgłosiła kandydatów do Rady NCBR

  RGIB, powołując się na zasadę reprezentatywności środowisk naukowych w Radzie NCBR, zgłosiła dziewięciu kandydatów na członków Rady. Zgłoszeni naukowcy są przedstawicielami nauk technicznych, medycznych i biologicznych.

  Zmiany w nowym Prawie o szkolnictwie wyższym dotyczące instytutów badawczych

  RGIB przygotowała spis zmian wprowadzonych w wyniku ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, które mają znaczenie dla instytutów badawczych.

   

  Propozycja zmian zasad oceny jednostek doceniona w MNiSW i przekazana do KEJN

  RGIB otrzymała podziękowanie za efekt pracy Komisji ds. zmian zasad oceny jednostek naukowych.
  List w tej sprawie

  Uwagi do projektu stanowiska Rządu RP do komunikatu Badania naukowe i innowacje jako źródło ponownego wzrostu gospodarczego

  RGIB zapoznała się i przesłała swoje uwagi do projektu stanowiska Rządu RP do komunikatu: Badania naukowe i innowacje jako źródło ponownego wzrostu gospodarczego.
  Załącznik: Uwagi RGIB

  Uwagi do projektu założeń do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

  RGIB zapoznała się i przesłała swoje uwagi do projektu założeń do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

  Załącznik: Uwagi RGIB

  List od prof. Włodzisława Ducha, Podsekretarza Stanu w MNiSW

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Włodzisław Duch przesłał do Przewodniczacego RGIB list, w którym zwrócił się z prośbą o przesłanie ewentualnych uwag RGIB co do zasad przeprowadzania parametryzacji jednostek naukowych.
  W odpowiedzi Przewodniczący RGIB przesłał wynik prac Komisji RGIB ds. zmian zasad oceny jednostek naukowych oraz wyraził gotowość spotkania w sprawach dotyczących oceny jednostek naukowych.

  załączniki:

   - List prof. Włodzisława Ducha

   - Odpowiedź RGIB

  Projekt zmian rozporządzenia ws. kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

  Rada Główna Instytutów Badawczych przesłała do prof. Marka Ratajczaka - Sekretarza Stanu w MNiSW uwagi dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.

  Pismo RGIB

  RGIB wystąpiła do Prezydenta RP

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski wystąpił do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z prośbą o inicjatywę mającą na celu znalezienie odpowiedniego rozwiązania prawnego w zakresie nadzoru nad instytutami medycznymi.

  załącznik: Pismo do Prezydenta RP

  Rada Narodowego Centrum Rozwoju Humanistyki bez przedstawicieli instytutów badawczych?

  Przewodniczący RGIB zwrócił się do Minister L. Kolarskiej-Bobińskiej  o uzupełnienie składu Rady NCRH.

  załącznik: pismo RGIB

  Nie będzie podwyżki dotacji statutowej

  Prof. M. Ratajczak, Sekretarz Stanu w MNiSW poinformował Radę, że Ministerstwo nie zwiększy dotacji statutowej.

  załącznik: pismo

  Kandydaci na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

  RGIB dokonała wyboru, a następnie przekazała do MNiSW kandydatów do Rady NCN reprezentujących instytuty badawcze.

  załącznik: Zgłoszenie kandydatów

  NCBR przeanalizuje możliwość wsparcia współpracy międzynarodowej w ramach POIR

  W odpowiedzi na pismo prof. Marka Ratajczaka - Sekretarza Stanu w MNiSW dotyczące konkursu „Harmonia Plus”, Przewodniczący RGIB wystosował list, w którym podziękował za uruchomienie konkursu w NCBR.

  Załączniki:
  Pismo RGIB
  Pismo Sekretarza Stanu – prof. M. Ratajczaka

  Minister Zdrowia nie odnosi się do argumentów zawartych w opinii prawnej prof. A. Całusa

  W odpowiedzi na stanowisko RGIB oraz opinię prawną w sprawie nadzoru nad instytutami medycznymi (informacja z dnia 21 maja 2014)
  Minister Zdrowia podtrzymuje swoje stanowisko, nie odnosząc się do argumentów zawartych w opinii prawnej prof. A. Całusa.

  załącznik:

  Pismo od Podsekretarza Stanu w MZ Piotra Warczyńskiego

  RGIB wystąpiła o zwiększenie dotacji statutowej

  Rada Główna skierowała do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prośbę o zwiększenie środków przeznaczonych na finansowanie dotacji bazowej w roku bieżącym.

  załącznik: pismo RGIB

  Wnioski Komisji RGIB ds. zmian zasad oceny jednostek naukowych

  RGIB przesłała wnioski Komisji RGIB ds. zmian zasad oceny jednostek naukowych do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej–Bobińskiej,  Sekretarza Stanu MNiSW prof. Marka Ratajczaka oraz Przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. Macieja Zabla. W pismach przewodnich zwrócono uwagę na to, że kryteria oceny instytutów badawczych powinny być spójne z kierunkami podstawowej działalności instytutów wyznaczonymi w ustawie o instytutach badawczych, a także uwzględniać inne ustawowe obowiązki instytutów, np. upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.


  załączniki:
  Pismo RGIB
  wnioski Komisji RGIB

  Sprawa nadzoru nad instytutami medycznymi

  RGIB odpowiedziała pismem z załączoną opinią prawną do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumanna. Pismo RGIB zostało skierowane m. in. do wiadomości: Premiera RP Donalda Tuska i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

  załączniki:
  Pismo RGIB
  Opinia prawna
  Pismo Ministra S. Neumanna

  Konkurs Harmonia Plus już wkrótce w NCBR

  W odpowiedzi na pismo  RGIB z dnia 18 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że kwestia uruchomienia programu Harmonia Plus będzie poruszona podczas najbliższego posiedzenia NCBR 28 maja 2014 r.

  załącznik: pismo z MNiSW

  Wystąpienie do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Akcji COST

  RGIB nie zaprzestaje prosić o uruchomienie w NCBR konkursu Harmonia Plus z myślą o projektach Akcji COST.
  Załącznik: List do min. Leny Kolarskiej-Bobińskiej

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych w uzgodnieniu międzyresortowym

  RGIB wystosowała pisma do: Premiera RP Donalda Tuska, Rady Ministrów oraz Stałego Komitetu Rady Ministrów z prośbą o negatywną opinię dla projektu ustawy.
  załącznik: Pismo do Premiera Donalda Tuska

  W jaki sposób zwiększyć aktywność polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw w Programie Horyzont 2020?

  - doradza prof. Leszek Rafalski, Przewodniczący RGIB w liście do prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  załącznik: list do prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej

  Uwagi RGIB do RPO Województwa Mazowieckiego

  Rada Główna Instytutów Badawczych przesłała na ręce Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika uwagi do Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  załączniki: Pismo przewodnie, Uwagi RGIB

  Pismo od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Leny Kolarskiej - Bobińskiej

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska - Bobińska wystosowała list do RGIB dotyczący komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej i dydaktycznej.

   

  załącznik: Pismo z MNiSW

  Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych

  W dniu 6 lutego br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wprowadzono następujące dwie zmiany:
  1. Bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszystkie podmioty będą mogły realizować zamówienia do kwoty nie przekraczającej 30 000 EUR (obecnie 14 000 EUR);
  2. Zamówienia, których przedmiotem będą dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, mogą być zlecane bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych do kwoty:
  - 207 000 EUR przez uczelnie wyższe i instytuty badawcze
  - 134 000 EUR przez instytuty PAN.

  Pismo Przewodniczącego RGIB do Ministra Zdrowia

  Przewodniczący RGIB, prof. Leszek Rafalski przesłał na ręce Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza list z propozycją zapisu art. 37a do ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (z późn. zm.). 

   

  załącznik: pismo do Ministra Zdrowia

  Pismo do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Leny Kolarskiej - Bobińskiej

  Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawcych, prof. Leszek Rafalski zwrócił się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Leny Kolarskiej - Bobińskiej z prośbą o poparcie stanowiska RGIB dotyczącego "założeń zmian ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie zwiększania nadzoru ministra właściwego do spraw zdrowia nad wykonywaniem działalności leczniczej przez instytuty badawcze".

  załącznik: pismo do MNiSW

  Pismo Przewodniczącego RGIB do wicepremiera Janusza Piechocińskiego

  Przewodniczący RGIB podziękował wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu za list oraz otrzymany dokument Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Zadeklarował również  aktywną współpracę RGIB przy wdrażaniu Strategii.

  Załącznik: pismo

  Przedstawiciele środowiska instytutów badawczych w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Członkami RGNiSW z ramienia RGIB zostali wybrani:

  -   prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz,
  -   prof. dr hab. inż. Janusz Igras,
  -   prof. dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek,
  -   prof. dr hab. inż. Marian Szczerek.

  Załącznik: pismo do prof. Józefa Lubacza

  Podziękowanie od minister Barbary Kudryckiej

  Prof. Barbara Kudrycka wystosowała list do Przewodniczącego RGIB – prof. Leszka Rafalskiego, w którym podziękowała za sześć lat współpracy z Radą Główną.

  załącznik: list od Prof. Barbary Kudryckiej

  Pismo RGIB do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  Rada Główna Instytutów Badawczych w piśmie do Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Pani Elżbiety Puacz wyraziła poparcie dla stanowiska KIDL, postulującego wyłączenie spod proponowanej regulacji prawnej zawodu diagnosty laboratoryjnego.

  załącznik: Pismo do KRDL

  Wyjaśnienia MRR dot. uwag do projektu zmienianych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIG, 2007-2013

  Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na uwagi RGIB do projektu zmienianych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

  załącznik: wyjaśnienia MRR

  Uzupełnienie opinii dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

  Rada Główna Instytutów Badawczych przesłała na ręce Pani Minister Marii E. Orłowskiej uzupełnienie opinii dotyczącej projektu ustawy  o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dn. 8 sierpnia 2013r.

  załącznik: uzupełnienie opinii RGIB

  Wątpliwości dotyczące członka rady naukowej wybranego na dyrektora instytutu rozwiewa prawnik

  Czy z chwilą powołania członka rady naukowej instytutu badawczego do pełnienia obowiązków dyrektora instytutu badawczego wygasa mandat takiej osoby w radzie naukowej i czy w takim przypadku należy uzupełnić skład rady naukowej o nową osobę? Jak będzie wyglądać sytuacja takiej osoby po zakończeniu pełnienia obowiązków dyrektora instytutu przez taką osobę?

  Więcej…

  Czy dyrektor instytutu badawczego może być zatrudniony na uczelni wyższej jako podstawowym miejscu pracy?

  Prawnik analizuje kwestię podstawowego miejsca pracy oraz dodatkowego zatrudnienia dyrektora instytutu.

  Więcej…

  Uwagi RGIB do projektu Krajowej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (KSIS)

  Rada Główna Instytutów Badawczych przesłała na ręce Pani Minister Grażyny Henclewskiej uwagi dotyczące projektu Krajowej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (KSIS).

  załączniki: pismo przewodnie, uwagi RGIB

  Uwagi RGIB do projektu zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

  Uwagi RGIB do pisma z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącego projektu zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

  załączniki: pismo przewodnie, uwagi RGIB

  RGIB przekazała uwagi w sprawie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Rada Główna Instytutów Badawczych złożyła na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Stanisława Kalemby odpowiedź na pismo dotyczące "Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

  załączniki: Pismo przewodnie, Uwagi RGIB

  Odpowiedź RGIB na pismo dotyczące "Zasad postępowania Jednolitego Sądu Patentowego"

  Rada Główna Instytutów Badawczych złożyła na ręce Pani Minister Grażyny Henclewskiej odpowiedź na pismo dotyczące "Zasad postępowania Jednolitego Sądu Patentowego".

  załącznik: stanowisko RGIB

  Poparcie RGIB dla projektu wprowadzenia zasad odpisu podatku CIT na rzecz jednostek naukowych

  Rada Główna Instytutów Badawczych w piśmie do Premiera RP Donalda Tuska wyraziła swoje poparcie dla projektu wprowadzenia zasad odpisu podatku CIT na rzecz jednostek naukowych.

  załącznik: Pismo do Premiera RP

  Uwagi RGIB do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

  Rada Główna Instytutów Badawczych przesłała na ręce Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych - p. Izabeli Jakubowskiej uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

  załączniki: Pismo przewodnie, Uwagi RGIB

  Uwagi RGIB dotyczące kontroli projektów finansowanych przez NCBR

  Rada Główna Instytutów Badawczych przedstawiła Dyrektorowi NCBR prof. Krzysztofowi J. Kurzydłowskiemu stanowisko oraz uwagi i postulaty dotyczące kontroli projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  załącznik: pismo do NCBR

  Odpowiedź Dyrektora PCA na pismo RGIB w sprawie normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013

  Załącznik: pismo

  Instytuty badawcze - strona w Umowie Partnerstwa 2014 - 2020

  RGIB zwróciła się do Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego o uwzględnienie przedstawicieli instytutów badawczych w pracach komitetów monitorujących kolejnej perspektywy funduszy strukturalnych.

  Załącznik: pismo

  W sprawie podwyższenia kosztów pośrednich

  Przewodniczący RGIB zwrócił się do prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego, dyrektora NCBR z wnioskiem o zwiększenie stawki ryczałtowej na koszty ogólne w projektach współfinansowanych przez NCBR.

  Załącznik: pismo

  Projekt zmian Prawa o szkolnictwie wyższym i ustawy o instytutach badawczych

  RGIB skierowała do min. M. E. Orłowskiej uwagi do dwóch artykułów projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

  Załącznik: pismo

  RGIB w trosce o projekty z zakresu badań stosowanych traktowane po macoszemu w NCN - wystąpienie do Dyrektora NCBR o uruchomienie konkursu Harmonia Plus, dedykowanego wsparciu finansowemu składanych oraz wcześniej uruchomionych projektów badawczych.

  Załącznik: pismo do Dyrektora NCBR

  Jednostka certyfikująca w stosunku prawnym względem konkretnego przedmiotu certyfikacji, a nie całej grupy przedmiotów certyfikacji

  RGIB skierowała wniosek o zmianę błędnej wykładni wynikającej z nieprawidłowego tłumaczenia normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013

  Załącznik: pismo do Dyrektora PCA

  Zasady finansowania nauki - co wnosi a co znosi projekt ustawy o zmianie ustawy?

  RGIB skierowała do MNiSW uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki.

  Opinia

  Stanowisko RGIB w sprawie Wytycznych MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

  Stanowisko Rady Głównej Instytutów Badawczych w sprawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych.

  załącznik: stanowisko RGIB

  Czy do liczby "N" można wliczać pracowników emerytowanych zatrudnionych przy prowadzeniu badań lub prac badawczo-rozwojowych? - odpowiada prawnik

  Opinia prawna w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.

  załącznik: opinia prawna

  Czy zmiana stanowiska z asystenta na adiunkta pracownika instytutu badawczego posiadającego stopień naukowy doktora wymaga przeprowadzenia konkursu? - odpowiada prawnik

  Opinia prawna w sprawie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia konkursu w przypadku zmiany stanowiska z asystenta na adiunkta pracownika instytutu badawczego posiadającego stopień naukowy doktora.

  załącznik: opinia prawna

  Uchwała Prezydium RGIB z dnia 13 maja 2013 r.

  Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych podczas posiedzenia w dniu 13 maja 2013 r., zgodnie z rozdz. 3 pkt. 6 Ordynacji Wyborczej z dnia 14 marca 2010 r., po zapoznaniu się z liczbą pracowników w instytutach badawczych podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby mandatów w poszczególnych grupach instytutów.

  załącznik: Uchwała Prezydium RGIB z dnia 13 maja 2013 r.

  Stanowisko MNiSW w sprawie projektów celowych

  W odpowiedzi na pismo RGIB w sprawie projektów celowych, MNiSW wystosowało stanowisko informujące o realizacji projektów celowych w NCBR.

  załącznik: pismo MNiSW

  Wniosek RGIB o nieograniczanie przez MNiSW środków wspomagających finansowanie badań w projektach międzynarodowych

  RGIB skierowała pismo do min. Barbary Kudryckiej z prośbą o wsparcie procesu odwoławczego Instytutu Maszyn Matematycznych w sprawie dofinansowania udziału własnego Instytutu w projektach UE oraz zapobiegania redukcji środków na badania w projektach międzynarodowych.

  załącznik: List w sprawie IMM

  List prof. Barbary Kudryckiej do Ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

  Prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowała list do min. Bartosza Arłukowicza, zawierający wsparcie dla kierunku zmian nadzoru nad instytutami medycznymi zaproponowanego przez Radę Główną w założeniach.

  Załączniki: założenia zmian ustawy, list MNiSW

  Stanowisko popierające kontynuowanie przez FSNT NOT programu projektów celowych

  Rada Główna Instytutów Badawczych skierowała na ręce prof. Barbary Kudryckiej stanowisko popierające kontynuowanie przez FSNT NOT programu projektów celowych.

  Załącznik: stanowisko RGIB

  List Przewodniczącego RGIB do premiera Donalda Tuska, przedstawicieli rządu i Sejmu

  Grupa ekspertów z instytutów badawczych przygotowała „Założenia zmian ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie zwiększenia nadzoru ministra właściwego do spraw zdrowia nad wykonywaniem działalności leczniczej”. Założenia wraz z prośbą o poparcie stanowiska instytutów badawczych, tj. wycofanie szkodliwego dla badań naukowych i wdrożeń Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych, zostały przesłane do premiera oraz przedstawicieli rządu i Sejmu.

  Załącznik nr 1 – Założenia zmian ustawy

  Załącznik nr 2 – Pismo do premiera Donalda Tuska

  Załącznik nr 3 - Rozdzielnik

  Opinia KPN na nt. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych

  Komitet Polityki Naukowej po analizie projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych przedstawił opinię Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  załącznik: Opinia Komitetu Polityki Naukowej

  Przedłużony termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej jednostce naukowej i przekazywania ankiety jednostki naukowej

  Prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowała w komunikacie, że termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej jednostce naukowej oraz przekazywania ankiety jednostki naukowej w systemie teleinformatycznym ulega przedłużeniu i upływa z dniem 15 kwietnia 2013 r.

  Pismo do min. Barbary Kudryckiej w sprawie terminu składania ankiety jednostki naukowej

  RGIB wystąpiła do min. Barbary Kudryckiej o przedłużenie do 30 kwietnia br. terminu składania ankiety jednostki naukowej w systemie teleinformatycznym.

  załącznik: Pismo do min. Barbary Kudryckiej

  Uchwała RGNiSW dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych

  W odpowiedzi na wyrażone w uchwale stanowisko Rady Głównej Instytutów Badawczych, dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego w uchwale z dnia 14 lutego 2013 roku poparła stanowisko RGIB dotyczące opiniowanego projektu.

  załącznik: Uchwała RGNiSW

  List Minister Barbary Kudryckiej dotyczący „Kodeksu etyki pracownika naukowego”

  Prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosowała list do dyrektorów instytutów na temat uchwalonego w grudniu 2012 r. „Kodeksu etyki pracownika naukowego”.

  Korekta oceny parametrycznej wg nowego rozporządzenia

  7 lutego wyszło rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

  Załącznik: Ocena parametryczna

  Odpowiedź prof. Michała Karońskiego - Przewodniczącego Rady NCN na list RGIB w sprawie nierzetelnych recenzji

  Odpowiedź prof. Michała Karońskiego - Przewodniczącego Rady NCN na list RGIB informujący o stwierdzeniu  przez wnioskodawców licznych nierzetelności ze strony recenzentów oceniających projekty zgłoszone do konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

  Załącznik: List od prof. Michała Karońskiego

  Przewodniczący RGIB zwrócił się do środowiska instytutów badawczych o wspieranie działań przeciwko nowelizacji ustawy o instytutach badawczych

  Przekazując dyrektorom instytutów oraz elektorom na Forum IB Stanowisko Rady Głównej Instytutów Badawczych w sprawie poselskiego projektu ustawy z dnia …. 2012 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych (ze zmianami uwzględniającymi zapisy ustawy o kontroli administracji rządowej), przewodniczący RGIB, prof. Leszek Rafalski poprosił o wsparcie działań Rady zmierzających do wstrzymania prac nad nowelizacją ustawy o ib.

  Przekazanie rządowi stanowiska RGIB w sprawie projektu nowelizacji ustawy o instytutach badawczych

  18 stycznia br. RGIB przekazała Stanowisko Rady Głównej Instytutów Badawczych w sprawie poselskiego projektu ustawy z dnia …. 2012 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych (ze zmianami uwzględniającymi zapisy ustawy o kontroli administracji rządowej) do Wicepremiera Janusza Piechocińskiego – Ministra Gospodarki, prof. Barbary Kudryckiej - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marii E. Orłowskiej - Sekretarz Stanu w MNiSW, dr. hab. Jacka Gulinskiego - Podsekretarza Stanu w MNiSW, Bartosza Arłukowicza – Ministra Zdrowia.

  Stanowisko RGIB w sprawie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o instytutach badawczych

  Rada Główna Instytutów Badawczych opracowała Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy z dnia …. 2012 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych (ze zmianami uwzględniającymi zapisy ustawy o kontroli administracji rządowej). W opinii tej wykazano, że inicjatywa posłów jest zbędna, ponieważ obowiązująca ustawa o instytutach badawczych, ujednolicona z ustawą o kontroli administracji rządowej, zawiera wystarczające zapisy zapewniające ministrowi nadzorującemu kontrolę i wpływ na funkcjonowanie instytutu. 18 stycznia br. stanowisko RGIB zostało przekazane do Marszałek Sejmu RP, posłów z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, posłów inicjatorów nowelizacji, dyrektorów: Biura Analiz Sejmowych oraz Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.
  Stanowisko

  List RGIB do dyrektora NCN – prof. Andrzeja Jajszczyka w sprawie nierzetelnych recenzji

  W związku ze stwierdzeniem  przez wnioskodawców licznych nierzetelności ze strony recenzentów oceniających projekty zgłoszone do konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Rada Główna Instytutów Badawczych wystosowała listy do prof. Andrzeja Jajszczyka – dyrektora NCN oraz do prof. Michała Karońskiego - Przewodniczącego Rady NCN.

  Załącznik 1: List do prof. Andrzeja Jajszczyka
  Załącznik 2: Zestawienie nierzetelnych recenzji projektów zgłoszonych do konkursów organizowanych przez NCN w 2012 r.

  Odpowiedź z Gabinetu Marszałka Sejmu dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych

  Przewodniczący RGIB, prof. Leszek Rafalski otrzymał odpowiedź z Gabinetu Marszałka Sejmu na przesłaną przez Radę Główną prośbę o  wstrzymanie prac i przeprowadzenie dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych.

  Załącznik: List z kancelarii Marszałek Sejmu

  Uwagi RGIB do projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

  Rada Główna Instytutów Badawczych skierowała do prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo zawierające propozycję  zmian  oraz uzupełnienia do projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy  - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
  Załącznik:  Pismo do prof. Barbary Kudryckiej,

  Pisma od wicepremiera, prezesa PSL – pana Janusza Piechocińskiego

  Przewodniczący RGIB, prof. Leszek Rafalski  otrzymał podziękowania  za przesłane listy gratulacyjne w związku z wyborem pana Janusza Piechocińskiego na prezesa PSL oraz nominacją na ministra gospodarki i wicepremiera.

  Załączniki: Podziękowanie od Wicepremiera-Ministra Gospodarki, Podziękowanie od Prezesa PSL

  Pismo RGIB w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych

  Rada Główna Instytutów Badawczych w związku ze złożeniem przez część posłów Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych, zwróciła się do Pani Marszałek Ewy Kopacz z prośbą o wstrzymanie prac nad tym projektem oraz o wszczęcie dyskusji na ten temat w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań.

  Więcej…

  Wyjaśnienie MNiSW

  Wyjaśnienie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru dyplomu doktora i doktora habilitowanego.

  Pracownicy IB z udziałami spółek prywatnych i w radach nadzorczych

  Na prośbę pracownika naukowego instytutu badawczego Biuro Rady wyjaśniło kwestię dopuszczalności udziału pracowników naukowych instytutów w radach nadzorczych spółek prywatnych oraz posiadania przez takich pracowników udziałów w spółkach prywatnych.
  Opinia prawna

  Gratulacje dla nowego prezesa PSL

  19 listopada 2012

  W związku z wyborem pana Janusza Piechocińskiego na nowego prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Rada Główna Instytutów Badawczych wystosowała  list gratulacyjny.

  List gratulacyjny

  Zestawienie NIK dotyczące wyników działalności naukowej i wdrożeniowej jednostek naukowych

  Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację na temat działalności naukowej i wdrożeniowej jednostek naukowych w latach 2007 – 2009.
  Szczegóły w załączniku.

  Lista kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

  W dniu 22 października 2012 r. Rada Główna Instytutów Badawczych zgłosiła kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  Szczegóły w załączniku

  Problem wliczania pracowników do minimum kadrowego w aspekcie możliwości ubiegania się o prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego

  Opinia prawna dotycząca problemu wliczania pracowników do minimum kadrowego w aspekcie możliwości ubiegania się o prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego.

  Opodatkowanie dochodów instytutu badawczego przeznaczanych na działalność statutową - opinia prawna

  23 października 2012

  Opinia prawna w sprawie interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 27 września 2012 roku na wniosek Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”.

  Uwagi Rady Głównej Instytutów Badawczych w sprawie projektów rozporządzeń MNiSW

  25 września 2012

  Rada Główna Instytutów Badawczych skierowała do prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo z uwagami do projektów rozporządzeń w sprawach:

  - kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców;
  - nagród ministra dla nauczycieli akademickich;
  - nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

  Załącznik: Pismo do prof. Barbary Kudryckiej.

  Sprawa urlopów naukowych

  31 sierpnia 2012

  Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa skierował do RGIB wniosek o wystąpienie do MNiSW z zapytaniem dotyczącym urlopów naukowych. Celem byłoby wyjaśnienie przyczyny pozbawienia takich urlopów pracowników naukowych zatrudnionych w naszych instytutach przez ustawę o instytutach badawczych. W odpowiedzi przewodniczący RGIB wystosował pismo zwierające opinię prawną w tej sprawie.
  Załącznik: Pismo.

  Uwagi RGIB do MAiC w sprawie ustawy o informatyzacji

  31 sierpnia 2012

  Pismo Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Leszka Rafalskiego do Ministra Administracji i Cyfryzacji, Pana Michała Boni zawierające uwagi do projektu założeń projektu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
  Załącznik: Uwagi RGIB.

  Pismo do MNiSW w sprawie projektów z obszaru badań stosowanych

  17 sierpnia 2012

  Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Leszek Rafalski zwrócił się ponownie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marii E. Orłowskiej z wnioskiem o skierowanie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zarządzania finansowaniem projektów badawczych z obszaru badań stosowanych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej i niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych, w tym projektów Akcji COST.
  Załącznik: Pismo do prof. Marii E. Orłowskiej.

  Ankieta Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

  3 sierpnia 2012

  W odpowiedzi na pismo z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące materiału Programowanie perspektywy 2014-2020 – uwarunkowania strategiczne, Rada Główna Instytutów Badawczych odesłała wypełnioną Ankietę dla partnerów społeczno-gospodarczych dotyczącą realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej UE 2007-2013 – rekomendacje na przyszłość.

  Dziękujemy wszystkim instytutom za nadesłane uwagi.

  Opinia RGIB dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów

  24 lipca 2012 r.
   
  Rada Główna Instytutów Badawczych  nie zgłosiła uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i kryteriów weryfikacji zasobu informacyjnego, jego przetwarzania i udostępniania oraz standardów technicznych prowadzenia centralnego repozytorium informacji publicznej.
   
   

  Pismo MNiSW w sprawie rozporządzenia dotyczącego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego

  20 lipca 2012 r.

  Odpowiedź Podsekretarza Stanu – prof. Jacka Gulińskiego na przesłane przez RGIB propozycje zmian w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

  Opiniowanie innych projektów rozporządzeń

  20 lipca 2012 r.

  Rada Główna Instytutów Badawczych nie zgłosiła uwag do projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie reorganizacji:

  - Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań
  - Instytutu Optyki Stosowanej

  Ocena przez RGIB projektów rozporządzeń MNiSW

  20 lipca 2012 r.

  Rada Główna Instytutów Badawczych poddała ocenie następujące projekty rozporządzeń MNiSW dotyczących:

  - zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie,
  - zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

  Do wyżej wymienionych projektów nie wniesiono uwag.

   

  Zmiana ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  20 lipca 2012 r.

  Rada Główna Instytutów Badawczych nie zgłosiła uwag do projektu ustawy Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

  Nowelizacja ustawy o ZFN

  13 lipca 2012 r.

  Opinia Rady Głównej Instytutów Badawczych w sprawie nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki.

  załącznik: Proponowane przez RGIB zmiany w ustawie o ZFN

   

  Opinia Rady Głównej Instytutów Badawczych w sprawie projektu rozporządzenia MNiSW

  2 lipca 2012 r.

  Rada Główna Instytutów Badawczych skierowała do prof. Barbary Kudryckiej,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo z uwagami do projektu rozporządzenia w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

  Załącznik:  Pismo do prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego

  29 czerwca 2012 r.

  Wniosek Rady Głównej Instytutów Badawczych zawierający projekt  zmian w rozporządzeniu dotyczącym sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

  Opinia prawna dotycząca zatrudnionych w instytutach badawczych żołnierzy zawodowych

  19 czerwca 2012 r.

  Opinia prawna w odpowiedzi na wątpliwości, dotyczące stosowania się zapisów ustawy o instytutach badawczych do zatrudnionych w instytutach żołnierzy zawodowych.

  Opinia prawna dotycząca zasad opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych przez instytuty badawcze z działalności gospodarczej

  29 maja 2012

  Opinia prawna kancelarii Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o. dotycząca zasad opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych przez instytuty badawcze z działalności gospodarczej. Szczegóły opinii w załączniku.

  załącznik: Opinia prawna

  Możliwości organizowania i prowadzenia przez instytuty badawcze studiów podyplomowych

  17 kwietnia 2012

  Wyjaśnienie Kancelarii Prawnej PRIMUMLEGIS na zapytanie RGIB w zakresie możliwości organizowania i prowadzenia przez instytuty badawcze studiów podyplomowych.

  załącznik: Opinia prawna

  Uwagi RGIB do projektu rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem NCBiR

  12 kwietnia 2012 r.

  Pismo Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Leszka Rafalskiego do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej zawierające uwagi RGIB do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBiR.

  załącznik: Uwagi RGIB

   

  Pismo RGIB w sprawie deregulacji dostępu do niektórych zawodów

  12 kwietnia 2012 r.

  Odpowiedź Rady Głównej Instytutów Badawczych na pismo Podseretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pana Michała Królikowskiego dotyczące projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

   

  Uwagi RGIB do projektu rozporządzenia w sprawie dzialalności statutowej

  03 kwietnia 2012 r.

  Rada Główna Instytutów Badawczych przesłała na ręce Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej uwagi do projektu rozporządzenia w zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej. 

  załącznik: Uwagi do projektu rozporządzenia

  Pismo do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej

  29 marca 2012 r.

  Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawcych, prof. Leszek Rafalski wystosował do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej list w którym wnioskuje o skierowanie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zarządzania finansowaniem projektów badawczych z obszaru badań stosowanych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej i niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych, w tym projektów Akcji COST.
  Szczegóły oraz kopia listu w załączniku.

  Pismo od Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, prof. Andrzeja Jajszczyka

  29 marca 2012 r.

  Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prof. Andrzej Jajszczyk przesłał na ręce przewodniczącego RGIB odpowiedź na przesłany wniosek o wyłączenie z kryteriów oceny kunkursu HARMONIA części zapisów. Szczegóły oraz kopia listu w załączniku.

   

  List przewodniczącego RGIB do prof. Andrzeja Jajszczyka, Dyrektora NCN

  12 marca 2012 r.

  Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Leszek Rafalski wystosował do prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora Narodowego Centrum Nauki list w którym wnioskuje o wyłączenie z kryteriów oceny konkursu HARMONIA części zapisów. Szczegóły oraz kopia listu w załączniku.

  Więcej…

  List od Przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki

  2 marca 2012 r.

  Pismo od Przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki, prof. dr hab. Michała Karońskiego do Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. dr hab. inż. Leszka Rafalskiego, dotyczące wspólczynnika sukcesu dla instytutów badawczych.

  Analiza prawna Centrum Zamówień Publicznych

  29 lutego 2012 r.

  Analiza prawna dotycząca ustalenia zakresu wyłączenia stosowania ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.Szczegóły w załączniku.

  załącznik - Analiza prawna

  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

  24 lutego 2012 r.

  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi kasacynej Rady Głównej Jednostek Badawczo - Rozwojowych na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

  Odpowiedź MRR na apel w sprawie rozliczania funduszy strukturalnych

  4 stycznia 2012 r.
  Odpowiedź Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego, na apel w sprawie ryczałtowego rozliczania kosztów ogólnych w projektach wieloletnich z udziałem funduszy europejskich, podpisany przez prof. Rafalskiego, przewodniczącego RGIB wraz z prof. K. Chałasińską-Macukow, przewodniczącą KRASP, prof. M. Kleiberem, prezesem PAN oraz prof. J. Lubaczem, przewodniczącym RGNiSzW.

  Opinia prawna w sprawie podstawowego miejsca pracy

  29 grudnia 2011 r.

  W dniu 23 grudnia 2011, kancelaria prawna PRIMUM LEGIS przesłała odpowiedź na pytanie dotyczące podstawowego miejsca pracy.

  Pismo do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie gospodarowania majątkiem przez instytuty badawcze

  19 grudnia 2011 r.
  Pismo do Mariana Cichosza, wiceprezesa NIK, z podziękowaniem za przesłaną Informację o wynikach kontroli gospodarowania majątkiem przez instytuty badawcze w latach 2009-2010 oraz dodatkowymi informacjami na temat działalności instytutów badawczych.

  Pismo do RGNiSzW w sprawie wyboru przedstawicieli instytutów badawczych

  16 grudnia 2011 r.
  Pismo do prof. dr hab. inż. Józefa Lubacza, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z informacją o wybranych przedstawicielach instytutów badawczych do RGNiSzW.

  Odpowiedź MNiSW na apel w sprawie rozliczania funduszy strukturalnych

  13 grudnia 2011 r.

  Odpowiedź prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na apel w sprawie ryczałtowego rozliczania kosztów ogólnych w projektach wieloletnich z udziałem funduszy europejskich, podpisany przez prof. Rafalskiego, przewodniczącego RGIB wraz z prof. K. Chałasińską-Macukow, przewodniczącą KRASP, prof. M. Kleiberem, prezesem PAN oraz prof. J. Lubaczem, przewodniczącym RGNiSzW.

  Opinia i uwagi do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

  1 grudnia 2011 r.
  RGIB skierowała do prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowisko oraz szczegółowe uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

  Uwaga do projektów ustaw o NCBiR i zasadach finansowania nauki

  1 grudnia 2011
  Pismo do prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z uwagą dotyczącą projektów: ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o zasadach finansowania nauki.

  Odpowiedzi z MSW i UP na apel w sprawie uwzględnienia uwag RGIB w opiniach do rozporządzenia MNiSW dotyczącego kategoryzacji

  30 listopada 2011 r.
  Rada Główna Instytutów Badawczych skierowała do ministerstw nadzorujących instytuty badawcze, urzędów oraz organizacji rządowych i pozarządowych prośbę o uwzględnienie najważniejszych uwag RGIB w opiniach do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.
  Otrzymane odpowiedzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Urzędu Patentowego w tej sprawie:

  Trzy piony nauki apelują w sprawie rozliczeń funduszy strukturalnych

  14 listopada 2011 r.
  Prof. L. Rafalski, przewodniczący RGIB - wspólnie z prof. K. Chałasińską-Macukow, przewodniczącą KRASP, prof. M. Kleiberem, prezesem PAN oraz prof. J. Lubaczem, przewodniczącym RGNiSzW -  podpisał apel do ministrów rozwoju regionalnego oraz nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie ryczałtowego rozliczania kosztów ogólnych w projektach z udziałem funduszy europejskich. Pisma zostały przekazane do Minister E. Bieńkowskiej oraz Minister B. Kudryckiej.

  Opinia prawna w sprawie oceny zgodności projektu rozporządzenia MNiSW dotyczącego kategoryzacji z ustawą o ZFN

  8 listopada 2011 r.

  Rada Główna Instytutów Badawczych skierowała do prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marii E. Orłowskiej, Sekretarz Stanu w MNiSW oraz prof. Macieja Zabla, przewodniczącego KEJN, opinię prawną w sprawie oceny zgodności z ustawą o zasadach finansowania nauki projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym w zakresie sposobu uregulowania kryterium dotyczącego oceny wpływu jednostki naukowej na innowacyjność.

  Pismo MNiSW ws. statusu instytutów badawczych

  27 września 2011 r.
  Odpowiedź Sekretarz Stanu, prof. Marii Orłowskiej na  prośbę RGIB o odnowienie stanowiska Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wyjaśnienia statusu instytutów badawczych, jako organizacji non-profit. Tłumaczenie na język angielski stanowiska MNiSW.

  Pismo MNiSW ws. tytułu prawnego do nieruchomości będących w posiadaniu instytutów badawczych

  5 października 2011 r.

  Odpowiedź Sekretarz Stanu, prof. Marii Orłowskiej na pismo Prezydent Miasta Stołecznego, Hanny Gronkiewicz-Waltz dotyczące regulacji tytułu prawnego do nieruchomości położonych na terenie m. st. Warszawy, będących w posiadaniu instytutów badawczych. Więcej...

  Uwagi do projektów rozporządzeń w sprawie programów: „Kreator Innowacyjności” i „Patent Plus”

  28 września 2011 r.
  Pismo do prof. Barbary Kudryckiej z uwagami do projektów rozporządzeń w sprawie programów: „Kreator Innowacyjności” oraz „Patent Plus”. Więcej...

  Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

  16 września 2011 r.
  Pismo do prof. Barbary Kudryckiej z uwagami do projektu rozporządzenia w sprawie wzorcowych efektów kształcenia. Więcej...

  Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania (...) środków finansowych na naukę na finansowane działalności statutowej

  9 września 2011 r.
  Pismo do prof. Barbary Kudryckiej z uwagami do projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej. Więcej...

  Uwagi do projektu rozporządzenia „Index Plus”

  8 września 2011 r.
  Pismo do prof. Barbary Kudryckiej z uwagami do projektu rozporządzenia w sprawie programu „Index Plus”. Więcej...

  Uwagi do projektów rozporządzeń Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

  1 września 2011 r.
  Pismo RGIB z uwagami do projektów rozporządzeń w sprawie:
  - oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności;
  - środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych;
  - organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych;
  - nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.

  Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  31 sierpnia 2011 r.
  Pismo do prof. Marii Orłowskiej dot. projektów rozporządzeń w sprawie:
  - sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych,
  - warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego

  31 sierpnia 2011 r.
  Pismo do prof. Marii Orłowskiej z uwagami do projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. Więcej...

  Pismo do MNiSW w sprawie wyjaśnienia statusu instytutów badawczych

  22 sierpnia 2011 r.
  Pismo do prof. Barbary Kudryckiej z prośbą o odnowienie stanowiska Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wyjaśnienia statusu instytutów badawczych, jako organizacji non-profit.

  Pismo w sprawie kryteriów proponowanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

  17 sierpnia 2011 r.
  Pismo do prof. Macieja Zabla, przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w sprawie kryteriów opracowanych przez KEJN.

  Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej

  1 sierpnia 2011 r.
  Uwagi RGIB do projektu rozporządznia Ministerstwa Rolinictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody. Więcej...

  Ocena Skutków Regulacji

  21 lipca 2011 r.

  Ministerstwo Gospodarki dokonuje Oceny Skutków Regulacji ex post, czyli okresowego i kompleksowego przeglądu obowiązujących przepisów prawa gospodarczego pod kątem oceny skutków ich wprowadzenia. Istotą jest sprawdzenie, czy wprowadzone regulacje przynoszą planowany rezultat. Jeśli nie przynoszą lub ich koszt jest niewspółmierny w stosunku do rezultatów - należy przygotować odpowiednie zmiany lub z danej regulacji zrezygnować.

  Więcej…

  Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  4 lipca 2011 r.

  Uwagi RGIB do rozporządzeń w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich oraz w sprawie kryteriów oceny osiągnięć i dorobku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

  Uwagi RGIB do projektu Krajowego Programu Badań

  1 lipca 2011
  Uwagi ogólne RGIB i propozycje zmian zapisów w projekcie Krajowego Programu Badań.

  Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  16 maja 2011
   
  Rada Główna Instytutów Badawczych zgłosiła uwagi do dziewięciu projektów rozporządzeń. Pismo do MNiSW.

  Uwagi do rozporządzenia w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej

  18 kwietnia 2011
  Uwagi RGIB do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

  Opinia do projektu Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki

  30 marca 2011
  Opinia Rady Głównej Instytutów Badawczych do projektu Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki.
  Wcześniejsze uwagi RGIB (RG/257/2010 z 26 lipca 2010 r.) do założeń projektu Strategii.

  Opinia prawna dotycząca czasu pracy pracowników instytutów badawczych związanych z ochroną zdrowia

  Więcej...

  Opinia prawna dotycząca kadencji dyrektora instytutu badawczego

  21 lutego 2011

  Zgodnie z przepisami ustawy o instytutach badawczych funkcję dyrektora instytutu badawczego można pełnić nie dłużej niż przez dwa następujące po sobie czteroletnie okresy. Więcej...

  Pismo do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie „Systemu zielonych inwestycji”

  14 stycznia 2011
  Przewodniczący RGIB, prof. Leszek Rafalski zwrócił się w imieniu Rady z prośbą o umieszczenie instytutów badawczych na liście beneficjentów programu priorytetowego: „System zielonych inwestycji”, część 5: Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

  Pismo do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umożliwienia instytutom badawczym dokonywania wpisów do KRS

  4 października 2010

  RGIB zwróciła się do Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego o spowodowanie pilnego przygotowania formularzy umożliwiających dokonywanie wpisów do KRS instytutom badawczym.

  Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków na naukę na finansowanie działalności statutowej

  23 września 2010

  Opinia RGJBR do min. B. Kudryckiej oraz szczegółowe uwagi do projektu.

  Odpowiedź Minister B. Kudryckiej na uwagi w sprawie utrudnień (...) w realizacji projektów UE

  2 września 2010

  Proszę przyjąć moje podziękowania za zaangażowanie, wkład pracy oraz trud włożony w opracowanie wykazu najistotniejszych formalnych barier pojawiających się podczas realizacji projektów finansowanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej.

  Uwagi w sprawie utrudnień formalno-prawnych i biurokratycznych w realizacji projektów UE

  19 sierpnia 2010

  Uwagi przesłane do min. B. Kudryckiej w sprawie utrudnień formalno-prawnych i biurokratycznych w realizacji projektów UE. Wykaz utrudnień.

  Opinia w sprawie założeń Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki

  28 lipca 2010

  Pismo Przewodniczącego Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych do Minister Grażyny Henclewskiej, Ministerstwo Gospodarki, dotyczące uwag do projektu Założeń Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki.

  Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  28 lipca 2010

  Pismo Przewodniczącego Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, dotyczące połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutu Warzywnictwa.

  Pismo do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  27 lipca 2010

  Pismo Przewodniczącego Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej, zawierające prośbę o zmianę klasyfikacji jednostek badawczych z zakresu medycyny.

  Pismo do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  27 lipca 2010

  Pismo Przewodniczącego Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej, zawierające prośbę o uwzględnienie propozycji nadania większej wagi ocenie za dorobek wdrożeniowy przy dokonywanej obecnie parametryzacji jednostek naukowych.

  Odpowiedź z MNiSW w sprawie statusu jednostek badawczo-rozwojowych

  30 kwietnia 2010
  "Jednostki badawczo-rozwojowe działające w obecnie obowiązującym porządku prawnym oraz instytuty badawcze, które będą funkcjonowały na podstawie przepisów uchwalonej ustwy o instytutach badawczych mają charakter organizacji non-profit." Więcej...

  Pismo prezydium RGJBR do MNiSW w sprawie kategoryzacji jednostek badawczo rozwojowych

  1 lutego 2010 r.
   
  Pismo Prezydium Rady Głównej JBR do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej dotyczące  spraw kategoryzowania jednostek badawczo rozwojowych oraz trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową.

  Załączniki: Pismo Prezydium RG JBR, Uchwała Prezydium RG JBR

  Odpowiedź Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na pismo dotyczące ustanawiania zabezpieczenia wekslowego.

  Odpowiedź Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na pismo dotyczące kwestii ustanawiania przez jednostki badawczo - rozwojowe zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie. Załącznik - Pismo Minister Elżbiety Bieńkowskiej str.1, str.2

  Pismo do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  22 stycznia 2010
  Pismo Przewodniczącego rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawierające postulat o odstąpienie od prac nad Rozporządzeniem dotyczącym kategoryzacji jednostek naukowych w skali 1-5.

  Pismo przewodniczącego RG JBR, prof. Leszka Rafalskiego do Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej

  Pismo przewodniczącego RG JBR, prof. Leszka Rafalskiego do Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, w sprawie obciążania jednostek badawczo - rozwojowych  obowiązkiem składania zabezpieczenia wekslowego.

  Pismo przewodniczącego RG JBR, prof. Leszka Rafalskiego dotyczące interpretacji ustawy o finansach publicznych wraz z załącznikami

  11 stycznia 2010 r.

  Szanowni Państwo!

  Zwróciłem się do Pana Andrzeja Smirnowa, przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z prośbą o podjęcie inicjatywy poselskiej w zakresie nowelizacji ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

  Więcej…

  Pismo do Pana Andrzeja Smirnowa Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

  16 grudnia 2009 r.
  Szanowny Panie Przewodniczący
  Z upoważnienia Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych zwracam się z prośbą  o podjęcie inicjatywy poselskiej w zakresie nowelizacji ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

  Załącznik - pismo Przewodniczącego RG JBR prof.  L.Rafalskiego

  Pismo do Pani prof. dr hab. Marii Elżbiety Orłowskiej Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  14 grudnia 2009 r.

  Szanowna Pani Minister!
  Na ostatnich posiedzeniach podkomisji sejmowej, ustalającej ostateczną treść ustawy o finansowaniu nauki i ustawy o NCBR, nie uwzględniono wszystkich propozycji Rady Głównej JBR,  mających na celu wzmocnienie działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stymulujących badania mające praktyczne znaczenie. W związku z tym ponawiamy ponawiamy swoją prośbę o zmianę przepisów we wspomnianych ustawach.

  Pismo do Ministra Skarbu Państwa Pana Aleksandra Grada

  9 grudnia 2009 r.

  Pismo do Pana Aleksandra Grada Ministra Skarbu Państwa w sprawie umożliwienia skonsultowania przez Radę Główną Jednostek Badawczo-Rozwojowych projektu ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa.

  Opinia RG JBR dot. projektu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych.

  30 września 2009 r.

  RGJBR po zapoznaniu się z projektem Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, przekazuje poniższą opinię oraz uwagi.

  Odpowiedź z MNiSW na pismo w sprawie uproszczenia zasad relizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  28 września 2009 r.

  W odpowiedzi na pismo z dnia 26 sierpnia br. w sprawie uproszczenia zasad realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poniżej przedstawiam działania w tym zakresie podjęte w ostatnim okresie przez Instytucje Pośredniczącą w I i II osi Programu Innowacyjna Gospodarka.

  Ocena projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  18 września 2009 r.

  Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych poddała ocenie projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu oraz rozliczania środków finansowych na naukę, przeznaczonych na finansowanie projektów celowych.

  Odpowiedź na pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie oceny projektu ustawy o ochronie informacji niejawnych.

  10 września 2009 r.

  W odpowiedzi na pismo, sygn. KSS-10-11(12)/09 Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych przeprowadziła ocenę projektu ustawy o ochronie informacji niejawnych, z uwzględnieniem jej zastosowania w instytutach badawczych.

  Pismo do Minister Kudryckiej, w sprawie podjęcia działań, mających na celu uproszczenie sprawozdawczości dotyczącej finansowania projektów POIG.

  31 sierpnia 2009 r.
  Z instytutów badawczych nadchodzą liczne sygnały wskazujące na biurokratyczne utrudnienia oraz problemy formalno-prawne związane z realizacją projektów finansowanych w ramach PO Innowacyjna Gospodarka.
  W związku z tym Rada Główna Jednostek Badawczo - Rozwojowych zwraca się z prośbą o podjęcie działań, mających na celu uproszczenie sprawozdawczości dotyczącej tych projektów oraz pomocy w wyjaśnieniu problemów formalno-prawnych.

  Opinia RG JBR dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

  27 lipca 2009 r.

  Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedstawia poniższą opinię.

  Odpowiedź z Ministerstwa Finansów na wniosek w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

  16 lipca 2009 r.
  RGJBR otrzymała odpowiedź negatywną Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie na wniosek RGJBR w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
  RGJBR skorzystała z możliwości odwołania od tej decyzji, wysyłając do MF Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.