Select language: en pl

  KSIĘGARNIA NAUKOWA INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

  Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w straży pożarnej

  Tytuł: „Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w straży pożarnej”
  Autorzy: Praca zbiorowa
  Redakcja naukowa: dr inż. Jacek Roguski
  ISBN: 978-83-61520-75-7
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 148

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Opis:
  Zarządzanie odgrywa coraz większą rolę we współczesnych formach kierowania. W odniesieniu do służb ratowniczych widać, iż pojawiające się różne zagrożenia wymuszają potrzebę systemowego przygotowania i wdrażania nowych, skutecznych form organizacji działań oraz likwidacji skutków zagrożeń. Możemy doskonalić nasze systemy decyzyjne, tak aby spełniały swoją rolę w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w każdej postaci. W odniesieniu do prowadzonych akcji ratowniczych może to być zmiana sposobu pojmowania zarządzania logistycznego jako zbioru uporządkowanych działań po wystąpieniu danego zdarzenia oraz przygotowania się na wypadek nadejścia sytuacji kryzysowej. Od sprawnego zarządzania logistycznego oraz nadzoru eksploatacji zależeć będzie możliwość współpracy podmiotów ratowniczych uczestniczących w działaniach ratowniczych. Z tego też względu tak ważne jest pozyskiwanie niezbędnych informacji w czasie rzeczywistym, dla racjonalnego i technicznie uzasadnionego zarządzania eksploatacją, działaniami logistycznymi oraz pozyskiwania niezbędnych informacji pod kątem ich wykorzystanych w tworzonych systemach informatycznych wspomagających organizację działań.

  Publikacja opracowana w ramach projektu nr DOBR BIO4/051/13087/2013 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod tytułem „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania".

  Systemy oddymiania klatek schodowych

  Tytuł: Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 „Systemy oddymiania klatek schodowych”
  Autorzy: Praca zbiorowa
  Zespół redakcyjny: dr inż. Grzegorz Kubicki, dr inż. Dariusz Ratajczak, mgr inż. Tomasz Kiełbasa
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 60

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Wytyczne przeznaczone są dla uczestników procesu inwestycyjnego w tym architektów i projektantów systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych, właścicieli i zarządców tych obiektów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariuszy pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, jak również dla producentów wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej. Niniejsze wytyczne mają na celu wskazanie propozycji zasad ujednolicenia projektowania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach pod kątem możliwości skutecznego użycia tych systemów podczas ewakuacji a także ich wykorzystania przez służby ratownicze prowadzące działania ratowniczo-gaśnicze.

  Konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych

  Tytuł: Wytyczne CNBOP-PIB W-0004:2017 „Konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych”
  Autorzy: Praca zbiorowa
  Seria: Wytyczne CNBOP-PIB
  Rok wydania: 2017
  Liczba stron: 32

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Niniejsze wytyczne to nowa pozycja techniczne dostępna w nieodpłatnej ofercie CNBOP-PIB, stanowiąca podsumowanie wyników analizy i syntezy normy PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze oraz innych norm związanych z dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi w zakresie konserwacji. W wytycznych zawarto przykładowe protokoły z wykonanej konserwacji, które mogą być przydatne dla specjalistów-konserwatorów w czasie prowadzenia czynności konserwacyjnych.

  Okresowe przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne są niezbędne, aby zapewnić ciągłość działania dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych (w tym elementów DSO) w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Obecnie obowiązująca w Polsce norma dotycząca konserwacji DSO to PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Norma ta nie opisuje w sposób wyczerpujący czynności konserwacyjnych, które należy wykonywać po zainstalowaniu DSO w obiekcie budowlanym.

  Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej

  Tytuł: „Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej”
  Autorzy: dr inż. Dariusz Wróblewski
  ISBN: 978-83-61520-63-4
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 421

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Przedmiotem dzieła jest koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długoterminowej, przedstawiona jako złożony problem organizacyjny i społeczno-gospodarczy, który bezpośrednio wpływa na sprawne i efektywne reagowania […]. Problematyka zawarta w recenzowanym dziele jest bardzo istotna z puntu widzenia środowiska bezpieczeństwa ludności, biorąc pod uwagę efektywność i sprawność reagowania wybranych podmiotów bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Środowisko bezpieczeństwa cechuje duża dynamika zmian oraz wysoki stopień nieokreśloności zachodzących w nim procesów. Sytuacja ta spowodowana jest przybierającym, co do intensywności oraz różnorodności sfer procesem globalizacji, a także poszerzającym się spektrum wyzwań i zagrożeń. W kształtowaniu bezpieczeństwa ludności, efektywność reagowania odgrywa bardzo istotną rolę. Zachodzi zatem potrzeba pogłębionych badań tego procesu na rzecz optymalizacji zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o wyraźnie sprecyzowane kryteria, do których zalicza się funkcjonowanie systemu ratowniczego w perspektywie przyszłościowej [...]. Treści zawarte w monografii są użyteczne i mogą stanowić podstawę do kolejnych opracowań naukowych i koncepcyjnych strukturalno-administracyjnych. […] Merytorycznie dzieło wyczerpuje w zasadniczej mierze treści zakreślone jej tematem i może stanowić wartość twórczą w procesie dydaktycznym wyższych uczelni oraz być pomocne przy usprawnianiu funkcjonowania ratownictwa w Polsce. […] ma podstawy, aby stać się przedmiotem zainteresowania instytucji zajmujących się reagowaniem (ratownictwem), a także ośrodków kształcenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

  Z recenzji dr. hab. Bogdana Kosowskiego, prof. WSZOP
  Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

  Więcej…

  CZERWONA KSIĘGA ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA. Techniczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem ratowników, osób zagrożonych i budynków

  Tytuł: „CZERWONA KSIĘGA ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA. Techniczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem ratowników, osób zagrożonych i budynków”
  Autorzy: Praca zbiorowa
  Redakcja naukowa: dr inż. Dariusz Wróblewski
  ISBN: 978-83-61520-67-2
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 486

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Recenzowana publikacja kompleksowo prezentuje tematykę dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej – wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych – a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy […].

  W oparciu o szeroko dostępne materiały o charakterze poznawczym autorzy dokonali analiz i ocen niewątpliwie interdyscyplinarnego pod względem przedmiotowo-podmiotowym zagadnienia, jakim jest dopuszczenie do użytkowania wyrobów wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej.

  Recenzowana praca stanowi ponadto uporządkowany zbiór wiedzy odzwierciedlony tytułem i jednocześnie – z uwagi na swój otwarty charakter – może być uznana za przyczynek do dalszych rozważań, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że w ramach kolejnych działań lista wyrobów objętych obowiązkiem uzyskania świadectwa dopuszczenia powinna ewoluować, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń, które są wykorzystywane w ochronie przeciwpożarowej, ale nie podlegają certyfikacji europejskiej lub krajowej.

  Z recenzji dr. hab. Roberta Sochy, prof. SGSP

  Szkoła Główna Służby Pożarniczej

  Czerwona Księga Pożarów. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków. Tom 1

  Tytuł: „Czerwona Księga Pożarów. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków. Tom 1”
  Autorzy: Praca zbiorowa
  Redakcja naukowa: dr inż. Piotr Guzewski, dr inż. Dariusz Wróblewski, mgr inż. Daniel Małozięć
  ISBN: 978-83-61520-83-2
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 626

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Wszystkie rozdziały zostały przygotowane przez autorów o wysokich kompetencjach, co znajduje odzwierciedlenie w ich tekstach. Każdy z rozdziałów przedstawia wyczerpującą analizę podjętego problemu przeprowadzoną na podstawie bogatego i różnorodnego materiału źródłowego.

  Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Majera

  Pomysłodawcy, redaktorzy i autorzy tego opracowania zadanie swoje wykonali wzorowo. Powstało obszerne dzieło, potrzebne, celowe, merytorycznie poprawne i ciekawie opracowane. Powinno, moim zdaniem, niwelować białą plamę dotyczącą problematyki dochodzeń popożarowych i ścigania podpalaczy. (…) Wnioski opracowane przez autorów – specjalistów wysokiej klasy w poszczególnych dziedzinach – zapisane w ich opracowaniach, powinny stanowić dla decydentów wskazania do dalszych działań. (…)  Nietuzinkowa to pozycja, bogata w przemyślenia i ciekawe rozwiązania autorskie, pozwalające problem dochodzeń popożarowych rozwijać w właściwym kierunku.

  Z recenzji nadbryg. w st. sp. Macieja Schroedera

  Więcej…

  Czerwona Księga Pożarów. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków. Tom 2

  Tytuł: „Czerwona Księga Pożarów. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków. Tom 2”
  Autorzy: Praca zbiorowa
  Redakcja naukowa: dr inż. Piotr Guzewski, dr inż. Dariusz Wróblewski, mgr inż. Daniel Małozięć
  ISBN: 978-83-61520-87-0
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 594

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Wszystkie rozdziały zostały przygotowane przez autorów o wysokich kompetencjach, co znajduje odzwierciedlenie w ich tekstach. Każdy z rozdziałów przedstawia wyczerpującą analizę podjętego problemu przeprowadzoną na podstawie bogatego i różnorodnego materiału źródłowego.

  Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Majera

  Pomysłodawcy, redaktorzy i autorzy tego opracowania zadanie swoje wykonali wzorowo. Powstało obszerne dzieło, potrzebne, celowe, merytorycznie poprawne i ciekawie opracowane. Powinno, moim zdaniem, niwelować białą plamę dotyczącą problematyki dochodzeń popożarowych i ścigania podpalaczy. (…) Wnioski opracowane przez autorów – specjalistów wysokiej klasy w poszczególnych dziedzinach – zapisane w ich opracowaniach, powinny stanowić dla decydentów wskazania do dalszych działań. (…)  Nietuzinkowa to pozycja, bogata w przemyślenia i ciekawe rozwiązania autorskie, pozwalające problem dochodzeń popożarowych rozwijać w właściwym kierunku.

  Z recenzji nadbryg. w st. sp. Macieja Schroedera

  Więcej…

  Certyfikacja usług w ochronie przeciwpożarowej w ujęciu praktycznym i teoretycznym

  Tytuł: „Certyfikacja usług w ochronie przeciwpożarowej w ujęciu praktycznym i teoretycznym”
  Autorzy: Praca zbiorowa
  Redakcja naukowa: bryg. dr inż. Jacek Zboina, mgr inż. Paweł Gancarczyk
  ISBN: 978-83-61520-55-9
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 209

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  (...) Autorzy prezentują znaczenie certyfikacji zarówno dla procesu budowania zaufania do poszczególnych producentów funkcjonujących na rynku, jak i (co ważniejsze) dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego, rozumianego jako funkcja operacyjna i prewencyjna ochrony przeciwpożarowej, ale także warunki dla bezpiecznej pracy ratowników. Autorzy dokonują przeglądu metod i zasad certyfikacji, prezentując analizę porównawczą dla czterech krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Belgia, Wielka Brytania i Polska) oraz Rosji, jako kraju znajdującego się poza strukturami UE i będącego znaczącym „graczem” na rynku wyrobów i usług przeciwpożarowych. Praca przedstawia międzynarodowe oraz krajowe normy i fakultatywnie wytyczne określające techniczne wymagania dla zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności i krajowego systemu dopuszczania wyrobów do użytkowania, które „stoją na straży” zgodności wyrobów wprowadzanych na rynek ze stawianymi im wymaganiami. (...) jest to pozycja bardzo potrzebna i bez wątpienia oczekiwana przez wszystkich zajmujących się sferą logistyki w ochronie przeciwpożarowej.

  Z recenzji dr. Ryszarda Grosseta,
  profesora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

  Badania ogniowe ekranów przeciwhałasowych

  Tytuł: Standard CNBOP-PIB BW05P:2016 „Badania ogniowe ekranów przeciwhałasowych”
  Autorzy: mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa, mgr inż. Anna Dziechciarz, inż. Piotr Kaczmarzyk, lic. Sylwester Suchecki
  Seria: Standardy CNBOP-PIB
  Wydanie: I
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 16

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Założeniem niniejszego standardu jest przybliżenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym ekranów przeciwhałasowych oraz ich klasyfikacji zgodnie z obecnie obowiązującymi wymaganiami. Publikacja odpowiada na wiele pytań ze strony producentów ekranów dotyczących interpretacji różnego rodzaju przepisów oraz przedstawia procedury badawcze stosowane do wszystkich typów ekranów.

  Badanie zagrożenia pożarowego płomieniem probierczym o mocy 50W - wytyczne

  Tytuł: Standard CNBOP-PIB BW04P:2016 „Badanie zagrożenia pożarowego płomieniem probierczym o mocy 50W - wytyczne”
  Autorzy: dr inż. Dorota Riegert, mgr inż. Anna Dziechciarz, inż. Damian Bąk, inż. Piotr Kaczmarzyk
  Seria: Standardy CNBOP-PIB
  Wydanie: I
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 15

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  W niniejszym standardzie opisane zostały metody oparte na oddziaływaniu na wyrób płomieniem probierczym o mocy 50W zgodnie z normą PN-EN 60695-11-10:2014-02. Metoda ta pozwala na określenie klas zagrożenia ogniowego wyrobu. Badanie płomieniami probierczymi wykonuje się w celu określenia zagrożenia ogniowego wyrobów przeznaczonych do stosowania w obudowach i oprawach urządzeń elektrycznych.

  Metody badania temperatury zapłonu substancji ciekłych niebezpiecznych pożarowo - wytyczne

  Tytuł: Standard CNBOP-PIB BW03P:2016 „Metody badania temperatury zapłonu substancji ciekłych niebezpiecznych pożarowo - wytyczne”
  Autorzy: mł. bryg. inż. Piotr Lesiak, mgr inż. Anna Dziechciarz, mgr inż. Alina Wolańska, inż. Damian Bąk
  Seria: Standardy CNBOP-PIB
  Wydanie: I
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 17

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Standard przedstawia dostępne metody badania  temperatury zapłonu substancji ciekłych niebezpiecznych pożarowo oraz regulacje w tym zakresie. Informacje zawarte w standardzie ułatwiają dobór właściwej metody badawczej w zależności od rodzaju badanej cieczy oraz określonych warunków badania.

  Pyły palne - przegląd podstawowych parametrów wybuchowości i zapalności oraz metod badawczych

  Tytuł: Standard CNBOP-PIB BW02P:2016 „Pyły palne - przegląd podstawowych parametrów wybuchowości i zapalności oraz metod badawczych”
  Autorzy: st. kpt. mgr inż. Wojciech Klapsa, mł. bryg. inż. Piotr Lesiak, mgr inż. Anna Dziechciarz, inż. Damian Bąk
  Seria: Standardy CNBOP-PIB
  Wydanie: I
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 20

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Standard przedstawia podstawowe parametry wybuchowości i zapalności pyłów oraz metody badawcze stosowane w CNBOP-PIB BW służące wyznaczaniu w sposób normatywny ww. parametrów. Niniejsza praca wyjaśnia złożoność zagadnienia wybuchowości pyłów, ich klasyfikację oraz wpływ wybranych właściwości fizycznych na parametry wybuchowości.

  Proszki gaśnicze

  Tytuł: Standard CNBOP-PIB BU01P-2017 „Proszki gaśnicze”
  Autorzy: dr inż. Dorota Riegert, mgr inż. Magdalena Karpowicz,  inż. Bartłomiej Ślęczkowski techn. Wincenty Trzaskowski
  Seria: Standardy CNBOP-PIB
  Wydanie: I
  Rok wydania: 2017
  Liczba stron: 42

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Standard przedstawia badania prowadzone na potrzeby procesu dopuszczenia proszków gaśniczych zgodnie z normą PN-EN 615 oraz wymagania w tym zakresie. Autorzy dokonali przeglądu literatury w tym obszarze i zebrali najważniejsze informacje dotyczące proszków gaśniczych m.in.: podziału, właściwości fizykochemicznych oraz zastosowań gaśniczych.

  Krajowe Oceny Techniczne

  Tytuł: Standard CNBOP-PIB 0034:2017 „Krajowe Oceny Techniczne”
  Autorzy: mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Mroczko, mgr Beata Wojtasiak, inż. Jan Czardybon, inż. Rafał Noske
  Seria: Standardy CNBOP-PIB
  Wydanie: I
  Rok wydania: 2017
  Liczba stron: 24

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Standard przedstawia istotne informacje dotyczące krajowych ocen technicznych oraz obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. przepisy w tym zakresie, na podstawie których zastąpiono wydawane do końca 2016 r. aprobaty techniczne. Intencją niniejszej publikacji jest przybliżenie klientom biznesowym Instytutu sposobu przeprowadzania postępowania mającego na celu udzielenie krajowej oceny technicznej.

  Badania i proces dopuszczenia do użytkowania motopomp pożarniczych

  Tytuł: Standard CNBOP-PIB 0034:2017 „Badania i proces dopuszczenia do użytkowania motopomp pożarniczych”
  Autorzy: mgr inż. Michał Chmiel, mgr inż. Marta Gołaszewska, mgr inż. Maksymilian Żurawski, mgr inż. Tomasz Markowski
  Seria: Standardy CNBOP-PIB
  Wydanie: I
  Rok wydania: 2017
  Liczba stron: 21

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  W niniejszym standardzie opisano budowę, klasyfikację, wymagania oraz metody badań dla motopomp: pływających, do wody zanieczyszczonej, do wody czystej na potrzeby uzyskania świadectwa dopuszczenia. Wymagania stawiane motopompom w procesie dopuszczenia pochodzą bezpośrednio z załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 85, poz. 553). Ponadto w standardzie przedstawione i omówione zostały również dane techniczne umieszczane na świadectwie dopuszczenia dla ww. motopomp oraz badania, jakim poddawane są motopompy w procesie dopuszczenia.

  Badania i ocena właściwości użytkowych hydrantów zewnętrznych na podstawie wymagań norm EN 14384 i EN 14339 oraz ich dopuszczenie do użytkowania

  Tytuł: Standard CNBOP-PIB 0033:2017 „Badania i ocena właściwości użytkowych hydrantów zewnętrznych na podstawie wymagań norm EN 14384 i EN 14339 oraz ich dopuszczenie do użytkowania”
  Autorzy: mgr inż. Michał Chmiel, mgr inż. Marta Gołaszewska, mgr inż. Maksymilian Żurawski, techn. Krzysztof Bocian
  Seria: Standardy CNBOP-PIB
  Wydanie: I
  Rok wydania: 2017
  Liczba stron: 19

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Celem standardu jest przedstawienie wymagań oraz procesu badań na potrzeby oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych hydrantów zewnętrznych zgodnie z normami EN 143884 oraz EN 14339. Wskazano również podstawy prawne regulujące obowiązek poddania hydrantów zewnętrznych procesowi oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz procesowi dopuszczenia do użytkowania.

  Ręczny przycisk oddymiania

  Tytuł: Standard CNBOP-PIB 0032:2016 „Ręczny przycisk oddymiania”
  Autorzy: mgr inż. Michał Pietrzak, mgr inż. Marcin Wawerek, mgr inż. Konrad Zaciera, inż. Robert Śliwiński
  Seria: Standardy CNBOP-PIB
  Wydanie: I
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 25

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Standard identyfikuje wymagane dokumenty dla ręcznych przycisków oddymiania, jak również istotne wymagania czy funkcjonalności, jakie powinny posiadać certyfikowane i dopuszczone ręczne przyciski oddymiania.

  Ochrona przeciwpożarowa - zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych

  Tytuł: Standard CNBOP-PIB 0007:2016 „Ochrona przeciwpożarowa - zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych”
  Autorzy: mgr inż. Michał Pietrzak, mgr inż. Marcin Wawerek, mgr inż. Konrad Zaciera, inż. Robert Śliwiński
  Seria: Standardy CNBOP-PIB
  Wydanie: III
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 22

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Niniejsza publikacja określa wymagania w zakresie niezbędnej dokumentacji, a także precyzuje funkcjonalności jakie powinny posiadać oraz jakie posiadają certyfikowane i dopuszczane zasilacze.

  Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1: 2002 i PN-EN 12354-2:2002

  Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1: 2002 i PN-EN 12354-2:2002
  Autor: Barbara Szudrowicz
  Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

  Spis treści

  Przedmiotem poradnika są dane do projektowania budynków pod względem akustycznym, obejmujące metody obliczeniowego wyznaczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku przy uwzględnieniu wpływu pośredniego, w tym bocznego, przenoszenia dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Metody te uwzględniają modele i algorytmy obliczeniowe podane w PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002 oraz odpowiednie (określone w poradniku) parametry akustyczne konstrukcji wyznaczone na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z właściwymi normami PN--EN ISO.
  Poradnik składa się z dwóch części. W części I omówiono schematy dróg pośredniego i bocznego przenoszenia dźwięku w budynku wraz z odpowiadającymi im metodami obliczania ich wpływu na izolacyjność akustyczną w budynku. Część II obejmuje tablice zawierające dane wyjściowe do określonego w poradniku zakresu obliczeń. 
  Normy PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002 podają metodę dokładną i uproszczoną wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród w budynku z uwzględnieniem wpływu bocznego przenoszenia dźwięku. Obok tych metod w poradniku podano metodę szacunkową, odnoszącą się do izolacyjności od dźwięków powietrznych, opracowaną w Zakładzie Akustyki ITB przy uwzględnieniu modeli obliczeniowych wg PN-EN 12354-1:2002. Dane wyjściowe do zastosowania metody szacunkowej zestawiono w tablicach zawartych w II części poradnika. Odnoszą się one do masywnych ścian wewnętrznych i stropów o różnych rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych oraz do ścian wewnętrznych z płyt gipsowo--kartonowych w budynkach o konstrukcji masywnej. 
  Uwzględnione w poradniku przypadki pośredniego przenoszenia dźwięków powietrznych odnoszą się do sytuacji, gdy pomieszczenia połączone są podwieszonym sufitem i/lub podniesioną podłogą oraz sytuacji, w których pomieszczenia przylegają do wspólnego korytarza.

   

  Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

  Projektowanie według Eurokodów

  Seria: Projektowanie według Eurokodów
  Autorzy: Piotr Turkowski, Paweł Roszkowski, Paweł Sulik
  Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6

  Spis treści

  W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji murowych. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości ceramicznych, silikatowych i betonowych elementów murowych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych, podane w Eurokodzie PN-EN 1996-1-2 oraz w normach badań odporności ogniowej PN-EN 1364-1 i PN-EN 1365-1. In-formacje zilustrowano przykładami obliczeniowymi.

  Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonaw-ców konstrukcji murowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożaro-wych.

   

  Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

  Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych

  Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych
  Autor: Dorota Piętka
  Seria: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 15.

  Spis treści

  Niniejsza publikacja kierowana jest do wszystkich osób biorących udział w procesach inwestycyjnych dotyczących budowy obiektów sportowych z nawierzchniami syntetycznymi.

  W pracy usystematyzowano i omówiono podstawowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stosowanych nawierzchni syntetycznych. Opisano również wymagania dotyczące przyjmowania i kontroli materiałów niezbędnych do wykonywania nawierzchni. Zebrano i objaśniono podstawowe pojęcia pojawiające się w tekście.

  Zamieszczono wymagania dotyczące podbudów z lekkiego betonu kruszywowego oraz warstwy stabilizującej żwirowo-gumowej typu ET wraz z warunkami ich odbioru. Omówiono czynności związane z wykonywaniem nawierzchni syntetycznych, odbiorów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych. W zeszycie znajduje się również rozdział poświęcony powykonawczym badaniom odbiorczym obiektów z nawierzchniami syntetycznymi według wytycznych normy PN-EN 14877.

   

  Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

  Montaż okien i drzwi balkonowych

  Montaż okien i drzwi balkonowych
  Autor: Krzysztof Mateja
  Seria: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 6.

  Spis treści

  Przedmiotem niniejszego zeszytu są warunki techniczne wykonania i odbioru montażu okien i drzwi balkonowych w budynkach.
  Opracowanie obejmuje montaż okien drewnianych, aluminiowo-drewnianych, z kształtowników PVC, z kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi, z kształtowników kompozytowych oraz innych.
  W zeszycie zawarto terminy i definicje dotyczące okien, wymagania odnośnie do wbudowywania okien i drzwi balkonowych, kryteria odbioru robót montażowych oraz załączniki zawierające przykłady rozwiązania uszczelnień i izolacji styków styku okien i drzwi balkonowych z ościeżem, a także zalecenia ogólne w zakresie zabezpieczenia okien po ich zamontowaniu w ścianie.
  Publikacja adresowana jest, przede wszystkim, do firm wykonawczo-montażowych, projektantów oraz nadzoru budowlanego.

   

  Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

  Elewacje wentylowane

  Elewacje wentylowane
  Autor: Ołeksij Kopylow
  Seria: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 14.

  Spis treści

  Niniejsze opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wentylowanych, wykonanych z okładzin elewacyjnych montowanych do ścian zewnętrznych budynków z wykorzystaniem podkonstrukcji. Warunki obejmują elewacje z okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, włóknisto-cementowymi, laminatów HPL (high pressure laminates, tj. laminat wysokociśnieniowy). Warunki zostały opracowane zgodnie z Zaleceniami Udzielania Europejskich Ocen Technicznych ETAG-034. Cz. 1 i 2: Zestawy do wykonania okładzin ścian zewnętrznych.
  Elewacją wentylowaną nazywane są systemy elewacyjne ze szczeliną powietrzną (wentylacyjną) pomiędzy warstwą termoizolacyjną a okładziną, w której przepływa powietrze przeciwdziałające zawilgoceniu tej warstwy.
  Opracowanie zawiera:
  • terminy i definicje dotyczące elewacji wentylowanych,
  • podstawowe wymagania stawiane elewacjom wentylowanym oraz elementom mocującym je do budynku,
  • opis podstawowego sprzętu do wykonania i kontroli robót elewacyjnych,
  • zasady wykonania robót,
  • kryteria odbioru robót.
  W opracowaniu omówiono również podstawowe błędy popełniane podczas wykonywania elewacji.

  Więcej…

  Pokrycia dachowe

  Pokrycia dachowe
  Autor: Barbara Francke
  Seria: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1.

  Spis treści

  W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze odnośnie do różnych rozwiązań pokryć dachowych z podziałem na grupy wyrobów pokrywczych, z uwzględnieniem:
  – sposobu przygotowania podłoża,
  – opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru warstw pokrycia dachowego.
  Pracę uzupełniono o wymagania formalne odnośnie do:
  – dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty dekarskie,
  – podstawowych zasad dopuszczania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

   

  Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

  Posadzki z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu

  Posadzki z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu
  Autorzy: Anna Goliszek, Małgorzata Prokop, Jacek Popczyk
  Seria: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 7.

  Spis treści

  W niniejszym opracowaniu przedstawiono warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Omówiono rodzaje wykładzin, ich podstawowe właściwości, które należy brać pod uwagę na etapie doboru wykładziny oraz sposoby przygotowania podłoża pod wykładziny. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące materiałów i podłoży, z uwzględnieniem wymagań aktualnych norm, metody układania wykładzin, warunki jakie powinny być spełnione przed i w trakcie ich wykonywania oraz zakres badań odbiorczych i metody ich przeprowadzania.

   

  Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

  Więcej artykułów…