Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz uzgodniony przez RGIB

W dniu 23 stycznia br. przedstawiciele Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych w składzie: prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB, prof. Henryk Skarżyński – Wiceprzewodniczący RGIB spotkali się z Wicepremierem Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem. W spotkaniu uczestniczyli także Wiceminister Piotr Dardziński oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW Mateusz Gaczyński.

Spotkanie, poprzedzone konsultacjami z Wiceministrem Piotrem Dardzińskim,  poświęcone było głównie projektowi ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz.

Na spotkaniu ustalono, że następujące zmiany zostaną wprowadzone do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz lub zapisane w innych powiązanych dokumentach:

1. W ustawie „2.0” zostanie wprowadzony zapis, że Sieć Badawcza: Łukasiewicz wchodzi w skład polskiego systemu nauki.

2. W ustawie o Sieci Badawczej: Łukasiewicz zostanie usunięta możliwość włączania instytutów Sieci do Centrum.

3. W rozporządzeniu do ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz zostaną wprowadzone stanowiska i wymagane kwalifikacje zgodne z propozycją przedstawioną przez Radę Główną Instytutów Badawczych.

4. Instytuty Sieci Badawczej: Łukasiewicz będą reprezentowane w Radzie Głównej Instytutów Badawczych. W ustawie o instytutach badawczych zostanie wprowadzony zapis o wyborze elektorów przez rady instytutów Sieci. W Radzie Głównej Instytutów Badawczych zostanie zapewniona liczba miejsc dla przedstawicieli instytutów Sieci proporcjonalna do liczby pracowników, która jest podstawą do wyliczenia składki (zgodnie z danymi za rok 2017 liczba ta wynosi 10). Co najmniej jeden przedstawiciel instytutów Sieci Badawczej: Łukasiewicz zostanie wybrany do Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Uzgodniono także, że MNiSW wprowadzi odpowiednie poprawki do projektu ustawy przed jej procedowaniem w Sejmie.

RGIB na najbliższym Forum Instytutów Badawczych w 2018 r. wprowadzi odpowiednie zmiany w „Ordynacji wyborczej do Rady Głównej Instytutów Badawczych i Komisji Rewizyjnej Rady Głównej Instytutów Badawczych".

Przedstawiciele Prezydium RGIB uznali, że w wyniku wprowadzenia wcześniej omawianych poprawek oraz kierunkowych zmian projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz uznaje się za uzgodniony.

Jednocześnie uzgodniono współpracę pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Radą Główną Instytutów Badawczych w zakresie projektów rozporządzeń wykonawczych oraz innych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania Sieci.